-Chapter 15-

8.8K 1.4K 118
                  

با صدای آلارم گوشیش، چشم‌هاش رو به آرومی باز کرد و سرش رو اطراف اتاق چرخوند.
با ندیدن یونگی توی اتاق، روی تخت نشست و به محض برداشتن گوشیش از‌ کنار تخت سراغ مسیج‌هاش رفت.
تنها مسیجی که داشت از طرف یونگی بود که بهش گفته بود باید به یه کاری رسیدگی کنه و نتونسته تا وقتی از خواب بیدار شه، پیشش بمونه.
آهی کشید و روی صفحه‌ی چت خودش و تهیونگ زد.
آخرین پیامشون مربوط به قبل تولد جه‌هیون بود.
یعنی اصلا براش مهم نبود؟ حتی پیام نداده بود حالش رو بپرسه؟
با دو انگشت اشاره و وسطش سه بار به وسط پیشونیش زد و نفس عمیقی کشید و وقتی مطمئن شد بعد این کارش دیگه قرار نیست اشک‌هاش سرازیر شن، خواست از جاش بلند بشه که با به یادآوردن اینکه این حرکتو خود تهیونگ بهش یاد داده بود، یکدفعه جوری که باعث شوکه شدن خودش هم شد زیر گریه زد.

- خودتو جمع کن جئون جونگکوک.

بین گریه‌اش به خودش تشر زد و دوباره خودش رو روی تخت انداخت و محکم به تشک زیرش لگد زد و پتورو کامل روی خودش کشید و سعی کرد نفسش رو منظم کنه تا اشک‌هاش هم بند بیاد و دیگه گریه نکنه.
چند دقیقه بعد از قطع شدن گریه‌اش با صدای بلند شدن پیامکش همونطور که با لب پایینش، لب بالاییش رو گرفته بود، بدون اینکه پتورو از روش کنار بزنه فقط دستشو از زیر پتو بیرون اورد و گوشیش رو کشید زیر.

 چند دقیقه بعد از قطع شدن گریه‌اش با صدای بلند شدن پیامکش همونطور که با لب پایینش، لب بالاییش رو گرفته بود، بدون اینکه پتورو از روش کنار بزنه فقط دستشو از زیر پتو بیرون اورد و گوشیش رو کشید زیر

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

*چتا پاک شدن جیمینم به روی خودش نمیاره :'))

*چتا پاک شدن جیمینم به روی خودش نمیاره :'))

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

بعضیا: یونگی.

بعضیا: یونگی

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

—————اگه یادم موند تا قبل ۱۲ یه چپتر دیگه عم اپ میکنم😂♥️

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


—————
اگه یادم موند تا قبل ۱۲ یه چپتر دیگه عم اپ میکنم😂♥️

-Friend Zone | Vkook-Where stories live. Discover now