Wattpad Original
Mayroong 10 pang mga libreng parte

Taming the Heat

84.9K 1K 20
                  


Disclaimer: Lahat ng mga mababasa niyo rito ay isa lamang piksyon at hindi ito konektado sa kahit na sinong nabubuhay sa realidad.

Maaring may mga language na hindi wasto para sa iilang mga mambabasa, binibigyan ko kayo ng paalala na kailangan ng malawak na pag-unawa bago ito basahin.

Kung hindi ka pa handa sa mga maseselang mga salita o pangyayari, hindi ito para sa'yo. Inuulit ko na may mga scenes dito na hindi wasto para sa ibang mambabasa.

Maging malaya tayo sa pagpili ng ating babasahin, ngunit maging responsable rin tayong mambabasa.

Read at your own risk. I may not be able to control or stop you from reading this story but in every right there will be always a huge responsibility for it.

Hindi rin ito maaring ilipat sa kahit na anong plataporma or i-print o kahit na anumang paraan na pagkuha ng storyang ito na walang permiso ng author.

Enjoy reading and thank you.

Description:

Possessing both beauty and brains, Carmilla Rina Dela Pente is dearly called 'Aphrodite' by her best friends. Despite being a head-turner, Cari has no intention to entertain suitors because she has strict goals set up- to fulfill her family's dreams. One soccer game unexpectedly changes her life, ultimately drawing her to the cold and handsome Ross. For the first time in their lives, both Cari and Ross experienced the bliss of falling in love. But with their feelings growing stronger, Cari soon discovers that their love comes with a price- one that may cost her not only her special love ones, but even more.

Start: May 12, 2020
End: July 18, 2020

All Rights Reserved | JosevfTheGreat

Taming the Heat (La Grandeza Series #2)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon