When Love Finds You

314 14 6
                  
Description:

Pauwi na sana siya nang matagpuan niya ang assistant principal ng kanilang school na walang malay. Nag lapitan niya ito ay nagulat siya ng maramdamang mainit na mainit ito. Wala ng masyadong tao sa kanilang school at sarado na rin ang clinic nila kaya naman dinala niya ito sa kanyang condo at doon inalagaan.

Ang balak lang naman niya ay alagaan ang kanilang assistant principal. Wala sa plano niya ang mahulog rito.

***

PLAGIARISM is a CRIME!

This is a work of fiction. Names, places, incidents are produced by the author's imagination and are used fictitiously. Any resemblance to persons, living or dead, events and located are extremely coincidental.

Note: Please be aware na isa itong lgbt-theme. In short, isa itong lesbian story. Kaya kung hindi ito naaayon sa gusto niyo. Feel free to leave this story.

©blueteeful.

When Love Finds You (ON-HOLD)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon