THE ENCHANTRESSES SERIES COLLAB

426 40 1
                  

Note: Each book in this series can stand alone.


'The Enchantresses' is an enchanting series that delves into the diverse stories of strippers. It is a masterpiece brought to life by a talented group of eight writers:

The Enchantresses #1: Enticing the Enchanter by RedInkxx

The Enchantresses #2: Beneath The Mask by makareraaa

The Enchantresses #3: Her Honorable Superstar by SweetAga16

The Enchantresses #4: Enchanted By The Spotlight by UnknownPrinsesa

The Enchantresses #5: My Typecast Midnight by LeivExile

The Enchantresses #6: Crimson Seduction by PinkNaBear

The Enchantresses #7: Tangled in Temptation by LovieNot

The Enchantresses #8: Intoxicating Allure by ZoweyRens

The Enchantresses #8: Intoxicating Allure by ZoweyRens

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.
Tangled in Temptation Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon