Chapter 2.1

11.5K 395 6

Chapter 2.1


Pagdating sa bahay ay nagmamadaling dumiretso si Maureen sa kanyang kuwarto. Agad niyang binuksan ang kanyang laptop at halos nanginginig pa ang kanyang mga daliri habang tinitipa ang pangalan ni Nathaniel Sarmiento sa search engine sa internet, At ng lumabas ang mga impormasyon tungkol dito at halos natulala na siya habang titig na titig sa screen ng kanyang laptop. Muntik pa siyan mapasigaw ng may tumapik sa kanyang balika."What's happening to you? May problema ba anak?" May pag-aalalang tanong ni Frances.Marahang umiling si Maureen, hindi niya alam kung paano sasabihin sa ina ang natuklasan."Maureen, kahit kailan hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Kaninang pagdating mo ay nasa veranda ako at kitang-kita ko ang pagmamadali mo kaya hindi mo na ako napansin." Habang nagsasalita ang ginang ay napatngin ito sa screen ng laptop ng anak. Napakunot ang noo niya ng makilala ang pangalan ng lalaki, parang nahuhulaan na niya ang dahilan ng pagkataranta nito.


"Did you meet him?" Patuloy niyang pag-usisa rito.


"Not yet, mama." Marahang isinara ni Maureen ang laptop at pabuntong hiningang hinarap ang ina.


"So...you have a chance to meet him." Alanganin ang pagkakangiti ni Frances at marahang umupo sa gilid ng kama. Alam niya na matagal ng may itinatagong damdamin ang anak sa binata ng mga Sarmiento.


"Mama, kapatid pala siya ng boss ko at next week habang nasa tour si Margarette siya ang pansamantalang mag-aasikaso sa Blue Harbor. It means siya ang magiging boss ko pansamantala."


Biglang kinabahan si Frances sa narinig pero hindi niya pinahalata sa anak. Alam niya ang reputasyon ni Nathan Sarmiento pagdating sa mga babae at natatakot siyang mapabilang si Maureen sa mga babaeng pinaiyak nito. "What's wrong with that if he will be your boss for the few weeks? Mas mainam nga iyun dahil may pagkakataon kang kilalanin siya."


"Mama, sa tingin mo mapapansin niya ako?"


Matagal na tinitigan ni Frances ang anak bago muling nagsalita. "Anak, you're very pretty. Kung si Dale Andrew nga napansin ka si Nathan Sarmiento pa kaya. Pero alam mo naman na halos weekly kung magpalit siya ng girlfriend."


"I know but I'm still hoping na magbabago siya." Biglang nalungkot si Maureen ng maalala ang huling nabasa tungkol sa bagong girlfriend nito. Anak ito ng isang senador sa Pilipinas at nakita na rin niya ang mga litrato ni Farrah Illustre, napakaelegante nito at sa unang tingin pa lamang ay malalaman na galling ito sa isang mayamang pamilya.


"Kung ako ang masusunod mas gusto ko si Dale Andrew dahil alam kong totoong mahal ka ng batang iyun."


"Mama...please let's forget about him. Ilang beses ko bang ipapaliwanag sa inyo na hindi love ang nararamdaman ko para sa kanya, it was just an infatuation. I'm too young then and I didn't know how to handle my emotions." Naiiling si Maureen.


"Okay, pero mag-iingat ka kay Nathan Sarmiento. I don't like him for you." Hindi na naitago ng ginang ang pagkadisgusto sa binata. Tumayo na ito at hinagkan pa sa tuktok ng ulo ang anak bago lumabas ng silid.


Samantalang sa Pilipinas ay abalang-abala si Nathan habang pinag-aaralan ang mga financial report ng mga negosyo nila.


"Nathan, pinabibigay sa'yo ng kapatid mo ito." Ipinatong ni Marian ang isang white envelope sa ibabaw ng mesa ng anak.


"Ano ito?" Nakakunot ang noo niya habang binubuksan ang envelope. "Bakit kayo pa ang inutusan niya para dalhin ito dito? Puwede namang sa akin niya ini-mail ito."


"Her curriculum vitae are impressive and I know her family." Makahulugang turan ni Marian.


"Mommy, I don't like what you're thinking..." Agad na nahimigan ni Nathan ang gusting ipahiwatig ng ina.


Hey! My dear son, wala naman akong ibang ibig sabihin. But look at her picture, she's a beauty right?" Tumayo pa ito sa tabi ng anak at inayos ang papel na hawak nito upang Makita nitong mabuti ang litrato na kasama sa email ni Margarette.


Mommy, you always tell me that looks can be deceiving. I agree with you she's pretty and her scholastic records are quite impressive and even her employment record but it doesn't mean that she's qualified to be the assistant of my sister. I still need to evaluate her performance at kapag napatunayan ko na hindi niya kaya ang trabaho without second thought I'll fire her." Walang kangiti-ngiting turan niya sa ina habang titig na titig sa hawak na litrato.


"My goodness Nathan! Kailan ka pa naging cruel sa isang babae? I just want to remind you...ang kapatid mo ang may-ari ng kumpaniya at siya rin ang tumanggap kay Maureen Saavedra kaya sa kanya ang final decision." Halos pandilatan ni Marian ang anak at nakapamaywang pa siya rito habang nagsasalita.


"Mommy, hindi natin dapat pagtalunan ang tungkol sa babaeng ito." Muling itinupi ni Nathan ang mga papel na hawak at muling ibinalik sa loob ng enevelope.


Nakasimangot na umupo si Marian sa silya na nasa harap ng mesa ng anak. "Ewan ko ba sa'yo, parang ang init ng dugo mo sa assistant ng kapatid mo. Ang sabi naman sa akin ni Margarette ay mabait at maaasahan sa trabaho..." Natigilan bigla si Marian at matamang tinitigan ang anak bago muling nagsalita. "Kilala mo ba si Maureen o baka naman isa siya sa mga naging babae mo?"Napahawak sa batok si Nathan, mukhang walang balak ang ina na tigilan siya. "Mommy, hindi ko siya naging girlfriend dahil hindi ko siya kilala basta I don't like her." Hindi rin maipaliwanag ni Nathan sa sarili kung bakit mabigat ang loob niya sa assistant ng kapatid kahit hindi pa niya ito nakikita ng personal.


Walang imik na lamang na tumalikod si Marian, tama ang kanyang anak hindi nila dapat pagtalunan ang tungkol dito.

_______________________

Deal with the MillionaireWhere stories live. Discover now