Chapter 1.2

12.6K 422 10

Chapter 1.2


"Sweetie, nasabi sa akin ng lola mo na may nakuha ka ng assistant?" Magiliw na tanong ni Maran sa kabilang linya, kausap niya ang bunsong anak na naka base sa Amerika."Yes mommy, I just hired her today. Ang sabi sa akin ni kuya tutulungan niya ako sa first month operation ng business ko pero hanggang ngayon kahit tawag wala akong natatanggap.""Intindihin mo na lang ang kuya mo, nasa adjustment period pa siya. Alam mo naman na ipinasa na sa kanya ng daddy mo ang mga responsibilities ng kumpanya natin at..." Hindi na naituloy ni Marian ang ibang sasabihin ng ianunsiyo ng kasambahay nila ang pagdating ng panganay na anak."Talk to your sister. Nangako ka pala sa kanya." Sabay abot ng ginang sa hawak na telepono pagbungad ni Nathan."Hi! Li'l sis, how's your business doing?" Nakangiting tanongni Nathan sa kabilang linya kahit hindi siya nito nakikita."Kuya, it's doing well. I need to hire more employee dahil dumaram na ang mga kliyente. This morning I just hired my assistant so if I'm not available I have someone who will represent me." Excited na pagbabalita ni Margarette sa kapatid."Dapat binusisi mo ng mabuti ang mga credentials niya huwag kang basta magtiwala." Pagpapaalala ni Nathan.Napasimangot si Margarette. "Kung nandito ka sana gaya ng napag-usapan natin dapat ikaw ang nag-interview kay Maureen. I was trying to reach you since last week but your phone is unattended. Mabuti naisipan mong dalawin sina daddy at mommy ngayon kaya I had the chance to talk to you."Agad na nahimigan ni Nathan ang pagtatampo ng kapatid. "Okay, I'm sorry. Naging busy lang ako dahil sa transition ng company but next week I'll be there. I'm gonna interview your assistant at kapag hindi ko siya nagustuhan ay papalitan natin siya."Kuya, that's not right! Ako ang naghire sa kanya kaya ako lang ang may karapatan na magdesisyon tungkol diyan. I just want to remind you we're talking about Blue Harbor not Sarmiento Corporation." Kung kaharap lamang ni Margarette ang kapatid ay pinandilatan na niya ito. Hindi lang niya masabi rito na sa unang pagkikita pa lamang nila ni Maureen Saavedra ay magaan na ang loob niya rito. Sigurado siya kapag sinabi niya ito ay puro sermon na naman ang maririnig niya."Basta darating ako diyan next week ang I'll interview your assistant." Hindi na hinayaan ni Nathan na makapagprotesta pa ang kapaid agad na niyang pinutol ang usapan nila.

_______


"Miss Sarmiento, I just received the confirmation letter from the Philippines. They could provide us the tuna that we need, they're just waiting for you to sign these documents." Maingat na ipinatong ni Maureen ang hawak na folder sa ibabaw ng mesa ng kanyang boss. Tatlonng araw pa lamang magmula ng magsimula siyang magtrabaho sa Blue Harbor kaya medyo naiilang pa siya sa amo kahit na kapareho niyang Filipina ito. Ingat na ingat siya sa bawat kilos at pagsasalita lalo na kapag kaharap ito; kailangan niya ang trabaho kaya hindi siya puwedeng pumalpak sa bawat utos nito.Akmang tatalikod na siya ng marinig niyang tinawag siya ng kanyang boss. "Yes, maam..." Mabilis niyang muling hinarap ito. She was standing in front of her boss while waiting for her instructions but after few seconds her boss was just staring at her. Nagsimula na naman siyang kabahan alam niyang under observation pa lang ang performance niya, naisip niya nab aka hindi nito nagustuhan ang kanyang trabaho."Parating ang older brother ko this weekend and probably you'll meet him on Monday. May mga schedules akong trip sa Europe this year kaya may mga pagkakataon na si kuya Nathan ang makakasama mo rito sa opisina." Pahayag ni Margarette pero iba ang naglalaro sa isipan niya habang pinag-aaralan ang kabuuan ng kanyang assistant.Medyo lumuwag ang pakiramdam ni Maureen sa narinig. "Walang problema Miss Sarmiento. I think your brother is easy to deal with." Nginitian pa niya ito."You're wrong Maureen, medyo istrikto si kuya kaya kapag may mga pagkakataon na matataasan ka niya ng boses huwag mo na lang pansinin. I want you to establish rapport with him." Habang nagsasalita si Margarette ay patuloy niyang pinagmamasdan ang assistant. Napakaganda nito biglang may naglarong imahe sa kanyang isipan at sigurado siya na kapag sinabi niya ito sa kanyang mommy ay tiyak na mababatukan siya nito."Don't worry Miss Sarmiento, I'll remember that." Nakangiting tugon ni Maureen."One more thing... I want you to drop that formality. Medyo naiilang ako, if I am not mistaken you're older than me right?""Yes, I'm 2 years older than you." Pagkumpirma ni Maureen."See...just call me Margarette or Marga para mas magiging magaan ang trabaho natin kung magiging magkaibigan tayo."Tanging ngiti lamang ang naitugon ni Maureen dahil hindi niya makapaniwala na ganito kabait ang dalagang milyonarya."Ang plano pala ni kuya Nathan ay interbyuhin ka niya ulit. I want you to impress him, and don't be intimidated with his presence he just wanted to know you." Pagbibigay impormasyon ni Margarette.Biglang kumabog ang dibdib ni Maureen ng marinig muli ang pangalan ng nakakatandang kapatid ng boss. Ngayon lang nag sink-in sa kanya na maaaring related sa kanyang boss ang lalaking matagal na niyang pinapangarap. Umaasa siya na mali ang kanyang hinala.

________________________

Deal with the MillionaireWhere stories live. Discover now