Stars are only pretty from a far. hmm


ꕤ➳ꕤ➳ꕤ➳ꕤ
STATUS?🚩: STILL FIGHTING👊
CURRENTLY WORKING ON MY MASTERPIECES📝

🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼

BABY, YOU ARE THE CAUSE OF MY EUPHORIA.❀♪❄♪❄♪❄♪❄♪❄♪❄
⬇💖💖💖💖💖💖💖💖💖⬇
🐼2019🐼


"I've learned that trust is the base foundation of a relationship."
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
ᴀʙᴏᴜᴛ ᴛʜᴇ ᴀᴜᴛʜᴜʀ
-ɪɴᴛʀᴏᴠᴇʀᴛ⭐
-ꜱʜʏ⭐
-ᴇQᴜɪʟɪʙʀɪᴜᴍ ᴏꜰ ꜱᴀɢᴇ ᴀɴᴅ ᴅᴜʟʟ⭐
-ᴄʜᴜʙʙʏ ᴀɴᴅ ʙɪɢ ᴇᴀᴛᴇʀ⭐
- ᴋ-ᴘᴏᴘ ᴇɴᴛʜᴜꜱɪᴀꜱᴛ⭐
-ɢʀᴇᴇɴ ɪɴ ᴍɪɴᴅ⭐
-ʟᴜʀᴠ ᴄᴜᴛᴇ ᴛʜɪɴɢꜱ⭐


👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑
• ɪɴꜰᴏ.📚
➡ᴡᴇʙᴛᴏᴏɴ ʀᴇᴀᴅᴇʀ👑
➡ᴋᴘᴏᴘ ᴀᴅᴅɪᴄᴛ 👑
➡ɴᴀᴍᴊɪɴ ꜱʜɪᴘᴘᴇʀ(ᴄᴜᴢ ᴛʜᴇʏ'ʀᴇ ꜱᴏ ᴄᴜᴛᴇ ᴛᴏɢᴇᴛʜᴇʀ)👑
➡ᴍʏ ɴɪᴄᴋɴᴀᴍᴇ ɪꜱ ᴀɴɢᴇʟ( ɪᴋʀ, ɪᴛ'ꜱ ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇʟʏ ᴏᴘᴘoꜱɪᴛᴇ ᴏꜰ ᴍʏ ᴀᴛᴛɪᴛᴜᴅᴇ👑


Email:💋

(•~•)(°0°)(^3^)(^~^)(°∆°)(•-•)
•🄵🄾🄾🄳 🄸🅂 🄻🄸🄵🄴 🄱🅄🅃 🄱🅃🅂 🄸🅂 🄻🄸🄵🄴🅁.
•🄷🄰🅃🄴🅁🅂 🄶🄾🄽🄽🄰 🄷🄰🅃🄴.
•🄸 🄳🅁🄴🄰🄼 🄱🄴🄲🄰🅄🅂🄴 🅃🄷🄴 🅂🄺🅈 🄸🅂 🅃🄷🄴 🄻🄸🄼🄸🅃.
•🄸'🄻🄻 🄳🄸🄴 🅆🄷🄴🄽 🄱🅃🅂 🄰🅁🄴 🄶🄾🄽🄴. 🄲🅄🅉 🅃🄷🄴🅈 🄰🅁🄴 🄼🅈 🄴🅅🄴🅁🅈🅃🄷🄸🄽🄶.
💋💋💋💋💋💋
××××××The Former×××××
@ChimKie_97


🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
x HUSBAND LIST X
KIM NAMJOON!
KIM SEOKJIN!
MIN YOONGI!
JUNG HOSEOK!
PARK JIMIN!
KIM TAEHYUNG!
JEON JUNGKOOK!
BTS!
  • 부산, 서울, 대한민국
  • JoinedMarch 19, 2017Last Message
Vel_Ane Vel_Ane Jun 11, 2019 11:52AM
It doesn't matter how people sees you. The thing that matters most is how you see yourself. Don't look in to their eyes just to see your reflection. Look at the mirror instead and say to yourself "I'...
View all Conversations

Stories by 🔥赤ちゃん🔥
GIMBAL AT SINDAK (Horror Story Collection)) #WATTY2019 by Vel_Ane
GIMBAL AT SINDAK (Horror Story Col...
(📌#1 in Horror) Mga nakakapanindig balahibong mga kwento na sa kadiliman ay nagmula. Sa kailaliman ay sinuyo...
Vision Of Fear -Horror Story Collection- by Vel_Ane
Vision Of Fear -Horror Story Colle...
Where your nightmares begin. ---CR. https://web.facebook.com/scaryforall/
+4 more
33 Reading Lists