CHAPTER 1

2K 21 1
                         


PROLOGUE

NOW THAT I have done my grandfatherly duty to Ravin, Simoun, and Bastian, it's time to turn my attention to the rest of my grandchildren.

Sa palagay ko, isusunod ko na agad si Giac. Si Giacomo Deverill-Aseron, na unico hijo ng aking pampitong anak na si Gerard sa British niyang asawang si Ginette. Ang aking apong wala yatang negosyong hinawakan na nagtagal.

Walang babaeng hindi niya kayang paamuin o paibigin. Ngunit sa malas, hindi rin nito kayang pakisamahan ang mga babaeng ito nang lampas sa itinakda niyang expiration date ng relasyon niya sa mga ito. Kaya tuloy kadalasan, siya ang nalalagay sa alanganin. Tuwina ay naiipit siya sa pagitan ng mga babaeng nagnanais na tuluyang ariin ang palikerong puso niya.

Ngunit sino naman kayang dalaga ang karapat-dapat sa numero-unong palikero kong apong ito? Sinong dalaga ang tuluyang makakapagpaamo sa kanyang mailap na puso? Sinong dalaga ang makakapagpalimot sa kanya sa babaeng minsan ay inakala naming lahat na siya nang magpapatino sa kanya?

Hmm... May kandidata na ako. Pero ang tanong ay: paano ko mailalapit ang dalagang ito kay Giac nang hindi siya maghihinala sa mga binabalak ko? Batid kong pagkatapos niyang masaksihan ang pagmamanipula ko sa buhay-pag-ibig nina Simoun ay mas magiging maingat na siya sa pakikipagharap sa mga babaeng direkta kong ipinakikilala sa kanya.

Sa tingin ko, kakailanganin ko ng decoy upang malito siya. At alam ko kung sino ang perpektong taong makakatulong sa akin para magawa iyon.

ASERON WEDDINGS-I'LL BE THERE FOR YOUTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon