Prośba!

188 9 17

Potrzebuje osóbki która stworzy mi okładkę.

A także osóbki która rozkręci razem ze mną to RP.

Wszelkie pytania tutaj: ....

Następcy||RP||Where stories live. Discover now