kế toán nhà nước

468 0 0

CHÍNH PHỦ

Số 128/2004/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2004

Nghị định của chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều

của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

CHÍNH PHỦ

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 của Nghị định này (sau đây gọi tắt là lĩnh vực kế toán nhà nước).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Căn cứ điểm a, b, e khoản 1 Điều 2 của Luật Kế toán, đối tượng áp dụng Nghị định này là các tổ chức, cá nhân sau đây:

1. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, gồm:

a. Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp;

b. Văn phòng Quốc hội;

c. Văn phòng Chủ tịch nước;

d. Văn phòng Chính phủ;

đ. Toà án nhân dân các cấp;

e. Viện Kiểm sát nhân dân các cấp;

g. Đơn vị vũ trang nhân dân, kể cả Toà án quân sự và Viện kiểm sát quân sự;

h. Đơn vị quản lý quỹ dự trữ của Nhà nước, quỹ dự trữ của các ngành, các cấp, quỹ tài chính khác của Nhà nước;

i. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp;

k. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước;

l. Đơn vị sự nghiệp được ngân sách nhà nước đảm bảo một phần hoặc toàn bộ kinh phí;

m. Tổ chức quản lý tài sản quốc gia;

n. Ban Quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí ngân sách nhà nước;

o. Các Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội, các tổ chức khác được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động.

kế toán nhà nướcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!