tổ chức bộ máy kbnn

296 1 0

Tổ chức bộ máy & công tác tổ chức cán bộ kho bạc nhà nước

.

Phần Một: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước

* Hệ thống chính trị ở nước ta:

* Khái niệm:

- Như vậy, không phải bất cứ đảng phái nào, tổ chức xã hội nào cũng đều thuộc HTCT hoặc liên quan trực tiếp, gián tiếp đến quyền lực chính trị. Chỉ những đảng phái, tổ chức nào được xã hội, được nhà nước thừa nhận trong những điều kiện lịch sử nhất định mới là là thành viên của HTCT.

- HTCT xuất hiện với sự xuất hiện của giai cấp, của nhà nước.

- HTCT là bộ phận của kiến trúc thượng tầng, được quy định bằng quan hệ sản xuất xã hội. Nói cách khác quan hệ sản xuất (sở hữu TLSX, phân phối sản phẩm xã hội…) quy định bản chất và xu hưóng vận động của hệ thống chính trị.

- Trong CNXH quyền lực chính trị thuộc về nhân dân lao động, NDLĐ quyết định vận mệnh chính trị của mình.

 - Trong lịch sử hiện đại VN: Trước năm 1986 ở VN có 3 Đảng chính trị là Đảng CS, Đảng DC và Đảng XH; có các tổ chức CTXH là MTTQ, TLĐLĐ, ĐTNHCM, Hội liên hiệp PNVN.

-Các nước trên thế giới hệ thống chính trị không giống như ở nước ta (về hình thức nhưng về bản chất đó HTCT  là sự liên minh các đảng phái, lực lượng chính trị của giai cấp cầm quyền (giai cấp tư sản) như ở Mỹ đó là 2 đảng dân chủ và xã hội, là chính phủ, các viện của quốc hội.v.v.)

*- Bản chất của HTCT ở nước ta:

- Quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất không giống nhau thì bản chất của giai cấp, bản chất nhà nước và bản chất hệ thóng chính trị là trị là khác nhau. Mang bản chất giai cấp  tức là mang tính nhân dân và tính tiên tiến của sự phát triển xã hội.

*  Lực lượng sản xuất do nhân dân lao động làm chủ: quyết định quan hệ sản xuất, quyết định kiển trức thượng tầng.

* Mục tiêu của quan hệ sản xuất, kiến trúc thượng tầng XHCN là vì nhân dân, vì xã hội phát triển, là xoá bỏ bất bình đẳng, do vậy HTCT phải mạng bản chất đó.

* Cơ cấu HTCT ở nước ta

 - Đảng CSVN:

- Đảng CSVN là tập hợp những người có cùng lý tưởng là giải phóng áp bức giai cấp, giải phóng dân tộc, theo lý tưởng XHCN, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ ,văn minh.

- ĐCSVNcó hệ thống tổ chức từ TW đến chi bộ, lãnh đạo cao nhất là BCHTW.

- Điều 4, Hiến pháp năm 1992 quy định rõ ĐCSVN là gười lãnh đạo đất nước và lãnh đạo xã hội

Trong thời gian tới, có thể có bộ luật quy định về hoạt động của đảng CSV

- Nhà nước CHXHCNVN:

3 phân hệ quyền lực được tổ chức thành 4 loại cơ quan: Lập pháp (Quốc hội, HĐND), Hành pháp (Chính phủ, Bộ, UBND) và  Tư pháp (Toà án và VKS).

kế toán nhà nướcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!