kiểm soát chi nsnn qua kbnn

514 0 0

TÀI LIỆU TẬP HUẤN

KIỂM SOÁT CHI NSNN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

----------------

A. KIỂM SOÁT CHI ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ THEO NGHỊ ĐỊNH 130/2005/NĐ-CP:

I. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG:

1. Cơ sở pháp lý:

+ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; thay thế Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg.

+ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT -BTC-BNV ngày 17/01/2006, thay thế Thông tư liên tịch số 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP của Liên bộ.

+ Thông tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13/03/2006 của Bộ Tài chính  hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính (gọi tắt là cơ quan tự chủ); thay thế Thông tư số 81/2002/TT-BTC ngày 16/9/2002.

Thông tư 18 đã quy định thống nhất chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước theo Luật NSNN (sửa đổi) và theo những nội dung mới của Nghị định 130.

2. Đối tượng điều chỉnh:

- Các cơ quan nhà nước trực tiếp sử dụng kinh phí quản lý hành chính do NSNN cấp, có tài khoản, con dấu riêng, được giao biên chế và kinh phí hành chính, gồm:

                + Các Bộ, Văn phòng Quốc hội, VPChủ tịch nước, Tòa án, VKS ND các cấp, HĐND, UBND, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp tỉnh, huyện; đối với UBND cấp xã phải được UBND tỉnh (hoặc ủy quyền UBND huyện) cho phép áp dụng.

                + Các cơ quan thuộc Đảng CSVN, tổ chức chính trị, xã hội được NSNN cấp kinh phí nếu quyết định áp dụng cơ chế này;

                + Các cơ quan nhà nước trước đây đã áp dụng cơ chế thí điểm khoán biên chế theo Quyết định 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 thì từ năm 2006 phải chuyển sang áp dụng cơ chế này.

                Các cơ quan thuộc Bộ Công an, quốc phòng và các cơ quan đại diện VN ở nước ngoài không áp dụng cơ chế này.

3. Nguyên tắc quản lý, cấp phát, thanh toán:

Tất cả các khoản chi NSNN phải được kiểm tra, kiểm soát trong quá trình cấp phát thanh toán, thoả mãn cỏc điều kiện:

+ Trong dự toán được duyệt;

+ Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, hoặc mức chi theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;

+ Được thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền quyết định chi;

+ Có đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan tùy thuộc tính chất từng khoản chi;

- Các cơ quan sử dụng NSNN phải mở tài khoản tại KBNN, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan tài chính, KBNN;

                - KBNN thực hiện kiểm soát chi; tham gia kiểm tra việc sử dụng NSNN; xác nhận số thực chi NSNN.

kế toán nhà nướcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!