trac nghiem

1.4K 2 0

CÂ U HỎ I TRẮC NGHIỆ M TƯ TƯỞ NG HỒ CHÍ MINH

1. Thâ n phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắ c. ô ng sinh năm nào?

a. 1860

b. 1862

c. 1863

d. 1883

2. Thâ n mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoà ng Thị Loan. Bà sinh nă m nào?

a. 1865

b. 1866

c. 1868

d. 1870

3. Nguyễ n Sinh Cung (Hồ Chí Minh) đế n Huế lầ n thứ nhất và o năm nào ?

a. 1895

b. 1896

c. 1898

d. 1901

4. Đến Huế lần thứ nhất, Hồ Chí Minh ở đó thời gian bao lâ u?

a. 5 năm

b. 6 năm

c. 7 năm

d. 10 năm

5. Nguyễn Tất Thà nh đến Huế lần thứ 2 năm nà o?

a. 1904

b. 1905

c. 1906

d. 1908

6. Ngườ i thầ y giáo đầ u tiên củ a Nguyễ n Tất Thà nh là ai?

a. Vương Thú c Quí

b. Nguyễ n Sinh Sắc

c. Trầ n Thâ n

7. Nguyễn Tất Thà nh vào học trường Phá p-Việt Đô ng Ba và o năm nào?

a. 9/1905

b. 9/1906

c. 9/1907

d. 9/1908

8. Nguyễ n Tất Thà nh trú ng tuyể n vào trường Quố c học Huế năm học nà o?

a. Năm học 1905-1906

b. Nă m họ c 1907-1908

c. Năm học 1995-1910

9. Nguyễ n Tấ t Thà nh lầ n đầ u tiê n đượ c nghe khẩ u hiệ u TỰ DO-BÌNH ĐẲNG-BÁC Á I củ a Pháp

vào nă m nà o?

a. 9/1903

b. 9/1904

c. 9/1905

10. Nguyễ n Tất Thà nh đã tham dự cuộc biểu tình chống thuế củ a nông dâ n tỉnh Thừ a Thiên vào

thờ i gian nà o?

a. 5/1905

b. 5/1906

c. 5/1908

11. Nguyễ n Tất Thà nh đã dừ ng châ n ở Phan Thiết và o năm nà o?

a. 9/1908

b. 9/1909

c. 9/1910

12. Trườ ng Dục Thanh ở Phan Thiết đượ c thành lập và o năm nà o?

Tu tuong ho chi minhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!