De thi 2

2.6K 5 0

CÂU 12:Trình bày quan điểm HCM về xây dựng nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động.

a) nhà nước của dân

quan điểm nhất quán của HCM là xác lập tất cả mọi quyền lực trong nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân.Quan điểm này của HCM được thể hiện trong các bản hiến pháp do người lãnh đạo soạn thảo:Hiến pháp năm 1946 và 1959.

Nhân dân lao động làm chủ nhà nước thì dẫn đến 1 hậu quả là nhân dân có quyền kiểm soát nhà nước, cử chi bầu ra các đại biểu, ủy quyền cho các đại biểu đó bàn và quyết định những vấn đề quốc kế dân sinh. Đây thuộc về chế độ dân chủ đại diện bên cạnh chế độ dân chủ trực tiếp. Theo HCM muốn đảm bảo được tính chất nhân dân của nhà nước, phải xác định được và thực hiện được trách nhiệm của cử chi và đại biểu do cử tri bầu ra. HCM đã nêu lên quan điểm dân là chủ và dân làm chủ. Dân là chủ có nghĩa là xác định vị thế của dân, còn dân làm chủ nghĩa là xác định quyền và nghĩa vụ của dân. Trong nhà nước của dân, với ý nghĩa đó, người dân được hưởng mọi quyền dân chủ. Bằng thiết chế dân chủ, nhà nước phải có trách nhiệm bảo đảm quyền làm chủ của dân, để cho nhân dân thực thi quyền làm chủ của mình trong hệ thống quyền lực của xã hội. Quyền lực của nhân dân được đặt ở vị tri tối thượng.

HCM đã nêu lên quan điểm dân làm chủ, Dân là chủ có nghĩa là xác định vị thế của dân và xác định quyền nghĩa vụ của dân.

b) nhà nước do dân

Nhà nước do dân lập lên, do dân ủng hộ, dân làm chủ.chính vì vậy HCM thường nhấn mạnh nhiệm vụ của những người cách mạng là phải làm cho dân hiểu,làm cho dân giác ngộ để nâng cao trách nhiệm làm chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm chăm lo xây dựng nhà nước của mình.

Nhà nước do dân tạo ra và nhân dân tham gia quản lý là ở chỗ:

- Toàn bộ công dân bầu ra quốc hội- cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước,cơ quan duy nhất có quyền luật pháp. Quốc hội bầu ra chủ tịch nước, ủy ban thường vụ quốc hội và hội đồng chính phủ (nay gọi là chính phủ).

Hội đồng chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của nhà nước, thực hiện các nghị quyết của quốc hội và chấp hành pháp luật. Mọi công việc của bộ máy nhà nước trong việc quản lý XH đều thực hiện ý chí của dân (thông qua quốc hội do dân bầu ra).

c) Nhà nước vì dân

Nhà nước vì dân là 1 nhà nước lấy lợi ích chính đáng của nhân dân làm mục tiêu, tất cả vì lợi ích của nhân dân, ngoài ra ko có bất cứ 1 lợi ích nào khác.Một nhà nước vì dân, theo quan điểm của HCM là từ chủ tịch nước đến công chức bình thường đều p làm công bậc, làm đầy tớ cho nhân dân chứ ko phải " làm quan cách mạng " để " đè đầu cưỡi cổ nhân dân". Đối với chức vụ chủ tịch nước của mình HCM cũng quan niệm là do dân ủy thác cho và như vậy p phục vụ nhân dân, tức là làm đầy tớ cho nhân dân.

Đề V:

CÂU 13:Tại so nói tt HCM là nền tảng tt và kim chỉ nam cho hành động của cách mạng VN.Vì:

Tư tưởng HCM soi đg cho Đảng ta và nhân dân ta trên con đường thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh,xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tu tuong ho chi minhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!