De thi 1

9.3K 10 0

Câu 1: Những tinh hoa văn hóa nhân loại đã được HCM tiếp thu để làm giàu vốn văn hóa của Người

CÂU 2:Tư tưởng HCM về cách mạng là sự nghiệp của dân chúng

CÂU 3:Vận dụng TT HCM về xd đảng trong giai đoạn cách mạng mới

CÂU 4:Tại sao nói chủ nghĩa Mác - lênin là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của tư tưởng HCM

CÂU 5:Trình bày tư tưởng HCM về lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc

CÂU 6: Trình bày tư tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của đảng, của dân tộc

CÂU 7:Tại sao nói TT HCM phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố nhân cách phẩm chất và năng lực tư duy của chính Người sáng tạo ra nó ?

CÂU 8:Trình bày tư tưởng HCM về tính tất yếu của bạo lực cách mạng

CÂU 9: Trình bày tư tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân

CÂU 10:Tại sao nói tư tưởng HCM là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc VN.

CÂU 11:Vận dụng tt HCM về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay.

CÂU 12:Trình bày quan điểm HCM về xây dựng nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động.

CÂU 13:Tại so nói tt HCM là nền tảng tt và kim chỉ nam cho hành động của cách mạng VN.Vì:

CÂU 14:Trình bày tt HCM về đặc trưng tổng quát của CNXH ở VN.

CÂU 15: Vận dụng tt HCM về đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc đỏi mới hiện nay.

CÂU 16: Tại sao nói tt HCM phản ánh khát vọng của thời đại?

CÂU 17: trình bày tt HCM về mục tiêu và động lực của cách mạng XHCN ở VN

CÂU 18: Trình bày tt HCM về xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ

CÂU 19: tại sao nói tt HCM tìm ra các giải pháp đấu tranh giải phóng loài người.

CÂU 20: Vận dụng tt HCM về cách mạng XHCN và con đường quá độ lên CNXH ở VN vào công cuộc đổi mới hiện nay.

Câu 21:Trình bày quan điểm của HCM về vai trò và sức mạnh của đạo đức

CÂU 22:Tại sao nói tt HCM cổ vũ các dân tộc đấu tranh vì những mục tiêu cao cả?

CÂU 24: Trình bày quan điểm của HCM về những chuẩn mực đạo đức cách mạng

Đề I:

Câu 1: Những tinh hoa văn hóa nhân loại đã được HCM tiếp thu để làm giàu vốn văn hóa của Người?

Kết hợp các giá trị truyền thống của văn hóa phương Đông với các thành tựu hiện đại của văn minh phương Tây đó chính là nét đặc sắc trong quá trình hình thành nhân cách và văn hóa HCM

Đối với văn hóa phương Đông, cùng với những hiểu biết uyên bác về Hán học, HCM biết chắt lọc lấy những gì tinh túy trong các học thuyết triết học, hoặc trong tư tưởng của Lão Tử, Mặc Tử, ....Người tiếp thu những mặt tích cực của Nho giáo. Đó là các triết lý hành động, tư tưởng nhập thế, thành đạo,giúp đời,đó là ước vọng về một xã hội bình trị, hòa mục, hòa đồng, là triết lý nhân sinh; tu thân dưỡng tính; đề cao văn hóa lễ giáo, tạo ra truyền thống hiếu học. Người dẫn lời của Lênin: "Chỉ có những người cách mạng chân chính mới thu hái được những hiểu biết quý báu của các đời trước để lại"

Tu tuong ho chi minhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!