Yuko

11.3K 264 52
                  


Kikészít ez a rohadt fejfájás...

A lány feljebb pöckölte arcáról a kalapját, és pislogott párat. Kábán bámulta a korhadt tetőgerendáról lógó lámpacsonkot és benne a törött izzót. Este még tudomást sem vett róla, utólag viszont világossá vált, mibe verte bele többször is a fejét. Apró sóhajjal párát lehelt a padlás nyirkos levegőjébe.

Még mindig a lyukas kádban feküdt, ahol az előző éjjel felejtette magát

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Még mindig a lyukas kádban feküdt, ahol az előző éjjel felejtette magát. Egyedül a bódulatán múlott, hogy eddig nem eszmélt rá, mennyire kihűlt a teste. Vacogó fogakkal feljebb húzódzkodott, aztán kotorászni kezdett a kád mellett. Esetlenül nyúlkált a semmibe, amíg rátalált a palack nyakára.

Amikor ajkához emelte, a párlat bűzétől menten felkavarodott a gyomra.

– Boldog születésnapot, Yuko! – mormolta rekedten, majd letette az üveget.

Valamelyest összeszedte magát, és felült a kád szélére.

Vállára dobta kabátját, aztán nekilátott kifésülni csapzott tincseit.

Karnyújtásnyi távolságra pókhálósra tört tükör támaszkodott a kémény tégláinak

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Karnyújtásnyi távolságra pókhálósra tört tükör támaszkodott a kémény tégláinak. Yuko hiába keresett ráncokat százfelé esett képmásán. Mindössze néhány szeplő barnállott mandulametszésű szempárja alatt.

Rövidesen felhagyott a próbálkozással, és összefogta vöröslő fürtjeit. Alig vette szájába a madzagot, szokatlan morajlás ütötte meg a fülét. Mozdulatlanná dermedt, és hallgatózni kezdett: motorzúgást hallott, de nem cséplőgépét. A zaj forrása gyorsan közeledett.

A lány felpattant a kád széléről, majd óvatosan végigsétált a födém recsegő deszkáin. Még felrántotta a csizmáját, aztán hunyorogva kilesett a tető foghíjas cserepei között. A padlásszobából jó rálátása nyílt a falu főterére és a rozzant tetőgerincek fölé magasodó templomtoronyra. Messzebb, a határban kukoricatáblák hajtásai hullámoztak a dombokon.

Yuko éppen csak körbetekintett, máris felfigyelt a viskók közt magasba szökő porfelhőre. Elnyűtt teherautó döcögött ki a teret határoló épületek mögül. Platóján egyenruhás alakok gubbasztottak, puskájuk szuronya az út kátyúinak ritmusára dülöngélt.

EasternWhere stories live. Discover now