Info

2.7K 165 9
                  

⋆ Реших да почна да превеждам този комикс, понеже е с една дума уникален, така да се каже. Много съм се смяла, много съм ревала и много съм се радвала на отделните чаптъри. Няма да съжалявате, гарантирам ви! Знам, че всички харесвате boy x boy историите, затова не се притеснявайте ;) Има много gay shit тука, но наистина не е само това. 

⋆ Не съм много сигурна дали се произнасят точно така имената, но проверих в tumblr и се надявам да съм ги превела правилно. Китайските имена са ми доста труднички все пак, съжалявам :( 

⋆ Ще се постарая да качвам по 4 глави на ден, но не обещавам, че ще спазя това. Така че ако кача 3, моля ви не ме карайте да превеждам по още в същия ден. И аз съм човек, имам нужда от почивка! ;( 

Welp, thats it. Приятно четене, силно се надявам да ви хареса <3 

 Приятно четене, силно се надявам да ви хареса <3 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
19 Days (Бг. Превод)Where stories live. Discover now