Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

105K 52 18

Link tải bài viết tại đây http://adf.ly/1JpI6B

LT 1.5.4 : Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh (chị) hãy:

a. Phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc tìm ra con đường cứu nước.

b. Trình bày vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc chuẩn bị những điều kiện về chính trị tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trả lời:

Sự thất bại của phong trào yêu nước chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX,đầu thế kỷ XX đã chứng tỏ con đường cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến và hệ tư tưởng tư sản đã bế tắc. cách mạng VN lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối,về giai cấp lãnh đạo.Nhiệm vụ lịch sử đặt ra là phải tìm 1 con đường CM mới,vs 1 giai cấp có đủ tư cách đại biểu cho quyền lợi của dân tộc,của nhân dân,có đủ uy tín và năng lực để lãnh đạo cuộc CM dân tộc,dân chủ dẫn đến thành công.Và Nguyễn Ái Quốc đã làm được điều đó.

*Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc tìm ra con đường cứu nước.

- 6/1911: NAQ ra đi tìm đường cứu nước trước sự thất bại của phong trào yêu nước trong nước.

- 1911-1920: Khảo sát các nước thuộc địa và các nước chính quốc trên TG,tham gia những phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân,tham gia Đảng Xã hội Pháp(12/1920),gửi bản yêu sách 8 điểm đến Hội nghị Vécxay.

-7/1920: NAQ đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Leenin và tìm thấy trong Luận cương của Lenin con đường cách mạng vô sản là con đường cứu nước,giải phóng dân tộc VN.NAQ đã đến vs chủ Nghĩa Mác-Lenin.từ sau sự kiện NAQ bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập ĐẢng CS Pháp(12/1920), cùng vs việc thực hiện nhiệm vụ đvs phong trào cộng sản quốc tế,NAQ tích cực truyền bá Chủ nghĩa Mác- Lenin,vạch phương hướng chiến lược CMVN và chuẩn bị điều kiện để thành lập Đảng Cộng sản VN.

*Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc chuẩn bị những điều kiện về chính trị tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- NAQ đã chuẩn bị về chính trị,tư tưởng cho sự ra đời của Đảng Cộng sản VN (sau 1920-1930)

+ Về chính trị: sau khi tìm được con đường cứu nước,NAQ tích cực tham gia hội nghị, diễn đàn, viết báo,tham gia phong trào công nhân để tuyên truyền về vấn đề dân tộc,thuộc địa; đồng thời tiếp tục nghiên cứu về chủ nghĩa Mác-Lenin.

Năm 1922: NAQ sáng lập ra tờ báo Người cùng khổ.

Năm 1923-1924: NAQ sang Liên Xô tham dự 1 số hội nghị như Hội nghị Quốc tế nông dân, Đại hội Quốc tế cộng sản,Đại hội của Công hội Đỏ,...

NAQ còn tham gia viết bài cho báo Sự thật và Tạp chí Thư tín quốc tế.

+Về tư tưởng: thể hiện qua 2 tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp (1925) và Đường kách mệnh(1927) đã vạch trần tội ác của thực dân Pháp nói riêng và chủ nghĩ thực dân nói chung, kêu gọi các dân tộc thuộc địa đoàn kết để cùng chống lại kẻ thù chung và kêu gọi sự đoàn kết giữa thuộc địa với thuộc địa,giữa thuộc địa với cách mạng vô sản ở chính quốc. NAQ khẳng định; Muốn thắng lợi thì cách mạng phải có 1 lãnh đạo,Đảng có vững mạnh,CM mới thành công,các dân tộc thuộc địa muốn giải phóng dân tộc phải đi theo con đường cách mạng vô sản.

2 tác phẩm này có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn đối vs CMVN.

+ về tổ chức:

Năm 1921: NAQ cùng vs 1 số ng yêu nước ở Châu Phi, Châu Mỹ Latinh thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức.

Năm 1924: NAQ trở về Trung Quốc,thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.

6/1925: NAQ cải tổ t/chức Tâm Tâm xã để thành lập nên Hội VN Cách mạng thanh niên,tiền thân của DDCSVN.

1925-1927: NAQ mở các lớp huấn luyện chính trị tại Quảng Châu,TQ để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lenin và chuẩn bị cán bộ cho CMVN.

-NAQ chủ trì Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản:

+Trước sự hoạt động không hiệu quả,sự công kích,mâu thuận lẫn nhau giữa các tổ chức cộng sản yêu cầu đặt ra cho CMVN là hợp nhất 3 tổ chức này thành 1 chính đảng duy nhất ở VN.

+xuất phát từ hoàn cảnh đó,NAQ đã chủ động đề nghị Quốc tế cộng sản cử mình về Quảng Châu,TQ để chủ trì Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản.

+Dưới sự chủ trì của NAQ,Hội nghị thành công,lập ra 1 Đảng duy nhất là Đảng Cộng Sản VN.

-Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng:

+Các văn kiện được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản VN như: Chính cương vắn tắt của Đảng, sách lược vắn tắt của Đảng,Chương trình tóm tắt của Đảng hợp thành Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là cương lĩnh giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo,là cơ sở để Đảng lãnh đạo CMVN.


...Đọc truyện này MIỄN PHÍ!