TTQT15:nhờ thu trơn, nhờ thu kèm chứng từ

7.6K 3 2

Câu 15: Trình bày khái niệm và nghiệp vụ thanh toán nhờ thu trơn, nhờ thu kèm chứng từ

KN:Phương thức thanh toán nhờ thu là phương thức thanh toán mà ng bán,sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ cho khách hàng,ủy thác cho ngân hàng phục vụ mình nhờ thu hộ tiền người mua trên cơ sở hối phiếu và chứng từ hàng hóa do ng bán lập

Phương thức nhờ thu đc thực hiện dưới 2 hình thức:nhờ thu trơn và nhờ thu kèm chứng từ

a,Phương thức nhờ thu trơn:

-KN:Nhờ thu trơn là phương thức mà ng bán sau khi cung cấp hàng hóa,dịch vụ,ủy thác cho ngân hàng phục vụ mình nhờ thu hộ tiền dựa trên cơ sở hối phiếu đòi tiền,mà ko kèm theo điều kiện gì cả,còn chứng từ hàng hóa lập sẽ trực tiếp gửi cho ng mua để làm cơ sở nhận hàng

-Trình tự nghiệp vụ thanh toán:

HÌNH 2

(1)Nhà XK và nhà NK tiến hành lập hội đồng mua bán ngoại thương,sau đó nhà XK tiến hành giao hàng hóa và cung cấp DV cho nhà NK,đồng thời lập chứng từ hàng hóa gửi trực tiếp cho nhà NK

(2)Nhà XK lập hối phiếu,chỉ thị nhờ thu và các chứng từ có liên quan gửi Ngân hàng phục vụ mình nhờ thu hộ tiền

Chú ý:Chỉ thị nhờ thu là 1 dạng Vbản mà nhà XK yêu cầu NHàng phục vụ mình thu hộ tiền ng mua trên cơ sở chứng từ để thu phí.Thông thường chỉ thị nhờ thu đc các NHàng in sẵn theo mẫu và bao gồm các điều khoản sau:

+Thông tin về NHàng chuyển chứng từ và NHàng đại lý

+Thông tin về ng ủy nhiệm

+Thông tin về ng trả tiền

+Số tiền và loại tiền nhờ thu

+Các chứng từ đi kèm nếu cần

+Phí nhờ thu do ai chi trả

+Lãi suất nếu có(trong TH hối phiếu trả tiền sau)

+Hình thức thông báo trả tiền

+Các chỉ thị trong trường hợp ng trả tiền từ chối thanh toán

+Kí tên,đóng dấu của ng XK

(3)Ngân hàng chuyển chứng từ,chuyển hối phiếu,chỉ thị nhờ thu cho ngân hàng đại lí của mình ở nc NK nhờ thu hộ tiền

(4)Ngân hàng đại lý xuất trình hối phiếu,chỉ thị nhờ thu và đòi tiền nhà NK

(5)Nhà NK sau khi nhận hàng,ktra hàng hóa nếu thấy hàng hóa phù hợp với bộ chứng từ,với hợp đồng mua bán ngoại thương đã kí thì đồng ý thanh toán(đối với hối phiếu trả ngay),or ký chấp nhận thanh toán(đối với hối phiếu có kì hạn),or từ chối ,gửi trả lại hối phiếu nếu như thấy ko phù hợp

(6)Nếu nhà NK đồng ý thanh toán thì NH thu hộ tiền sẽ thông báo cho NH chuyển chứng từ

(7)NH chuyển chứng từ tiến hành thanh toán cho ng bán

(8)2 NH tiến hành thanh toán,bù trừ cho nhau

-Ưu,nhược điểm và phạm vi áp dụng

+Ưđ: p.thức đơn giản, ít tốn kém, fí nhờ thu rẻ