Chapter 2 (Borrow)

14K 641 144
                  

CHAPTER 2

NAPATIGIL siya sa paglalakad nang makita ang pamilyar na bangka. Tahimik siyang sumandal sa puno ng niyog habang pinagmamasdan ang lalaking mahimbing na natutulog sa sarili nitong bangka.

Aminado siyang napakasungit ng lalaki. Ni halos hindi ito nagsasalita at hindi pa niya nakitang ngumiti.

Ilang buwan na nga ba ang nakakalipas mula noong hiniling niya sa lalaking ito ang nakakahiyang bagay na iyon? Kung tama ang pagkakatanda niya, halos sampung buwan na ang nakakalipas.

Ininsulto lang siya ng lalaking ito pagkatapos niyang itanong noon kung papayag ba itong ipahiram ang katawan nito sa kaniya. Pagkatapos niyon ay suplado lang siya nitong inignora at sa tuwing magkikita sila dito sa ay salubong naman ang mga kilay kapag siya ang kaharap. Parang walang emosyon.

Alam niyang kabaliwan ang hiniling niya noon sa lalaki. Naiintindihan niya kung baliw ang tingin nito sa kaniya. Hindi niya iyon mababago.

Napatingala siya sa kalangitan. Mataas ang sikat ng araw pero nakakatulog pa rin ang lalaki kahit mainit.

Halos araw-araw niya itong nakikita dahil isa ito sa naghahatid ng isda sa puwesto ng lola Helen niya. Araw-araw niyang natatagpuan ang sariling inoobserbahan ang lalaking ito sa loob ng ilang buwan. Napaka-suplado talaga nito.

Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa puwesto ng lalaki at wala sa sariling hinubad niya ang suot na lumang jacket.

Maingat niyang pinatong sa katawan ng binata ang hinubad na jacket para kahit papaano ay hindi ito mainitan.

Akmang tatalikod siya nang may malakas na kamay na humawak sa pulsuhan niya. Gulat siyang lumingon at halos hindi makahinga nang makitang gising na pala ang lalaki.

Awtomatiko itong bumangon at prenteng umupo sa bangka. Napatitig siya sa magulong buhok nito. Ilang beses siyang napakurap dahil nagmukha itong musmos na bata dahil sa magulong buhok.

Nahimasmasan lang siya nang maramdaman sa bandang dibdib niya ang jacket na nilagay sa katawan ng binata kanina. Hinagis iyon ng lalaki sa kaniya, dumausdos at nahulog sa buhangin ang jacket.

"Ayaw na ayaw kong iniistorbo ang tulog ko," iritadong sabi nito.

"P-Pasensya na. Masyado kasing mainit kaya naisip kong—"

"Nandito ka na naman ba para alukin ako?" putol nito sa sasabihin niya.

Mabilis siyang umiling.

"Hindi. Napadaan lang ako dito," kaagad na depensa niya.

Isang beses lang niya itong inalok noon at hindi na niya inulit pa dahil sa bukod sa nakakahiya ang ginawa niya ay mas lalo lang itong naging malamig sa kaniya.

"Umalis ka sa harapan ko," malamig na utos nito.

"Masyadong mainit dito. Doon ka matulog sa bandang lilim para—"

"Huwag mo akong pakialaman. Alis na," pagtataboy nito.

Naikagat niya ang ibabang labi. Walang kapantay ang kasungitan ng lalaking ito.

Pinulot niya ang jacket sa buhangin at inabot iyon sa binata.

"Gamitin mo na lang ito para—"

"Bingi ka ba? Sinabi kong umalis ka na. Hindi ka ba nakakaintindi?" iritadong tanong nito.

Muli ay nakagat niya ang ibabang labi. Awtomatiko naman itong tumingin sa ibabang labi niya pero mabilis din itong nag-iwas ng tingin.

"Matutulog ako kaya umalis ka na kung ayaw mong kaladkarin kita," masungit na sabi nito at muling humiga sa bangka.

Isla Fontana Series #4: Ruthless Slave (ON-GOING)Where stories live. Discover now