Câu 3: Mục tiêu, quan điểm của đảng về xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XH

Câu 3: Mục tiêu, quan điểm của đảng về xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XH

13.8K Reads 6 Votes 1 Part Story
teenboy_kute By teenboy_kute Updated May 11, 2010

Câu 3: Mục tiêu, quan điểm của đảng về xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Mục tiêu cơ bản của hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là làm cho các thể chế phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường, thúc đẩy kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế thành công, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu này yêu cầu phải hoàn thành cơ bản vào năm 2020.

Những năm trước mắt cần đạt các mục tiêu:

Một là, từng bước xây dựng đồng bộ hệ thống pháp luật, bảo đảm cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển thuận lợi. Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước đi đôi với phát triển nhanh mạnh mẽ vác thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp. Hình thành một số tập đoàn kinh tế, các tổng công ty đa sở hữu, áp dụng mô hình quản trị hiện đại, có năn...

  • anh
  • lẻ
  • đức