cau22:dac trung co ban cua xhcn trong cuong linh nam 91

7.8K 1 0

Câu 22 Phân tích những đăc trưng cơ bản của XHCN trong cương lĩnh 1991 và những điểm mới tại nghị quyết ĐH 10

Trả lời:

1. Những dặc trưng cơ bản của XHXHCN trong cương lĩnh 1991

ĐHĐBTQ lần 7 diễn ra vào 6/1991 trong bối cảnh:

+TG:các nước XHCN lâm vào khủng hoảng,chế độ XHCN ở các nước XHCH Đông Âu sụp đổ các thế lực thù địch tăng cường thực hiện các chiến lược "Diễn biến hòa bình" nhằm xóa bỏ các nước XHCN bằng con đường phi chiến tranh

+Trong nước:nước ta chưa thực sự thoát khỏi khủng hoảng KT-XH mặc dù XH có nhiều biến chuyển quan trọng.

-ĐHĐB toàn quốc lân 7 của Đảng thông qua cương lĩnh xd đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH cương lĩnh đã trình bày những quan diểm của ĐCSVN về CNXH mà nd xác định và con đường đi lên CNXH trong thời kỳ quá độ lên CNXH ,những đặc trưng cơ bản của XHXHCN mà nhân dân ta xác định là:6 đăc trưng:

+Do nd lao động lam chủ ,đây là nội dung quan trọng nhất của CNXH,là tiêu chuẩn để nói lên tính ưu việt của CNXH là cái để phân biệt sự khác nhau về chất với CNTB.

+Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên LLSX hiện đại và chế độ công hữu về các TLSX

+Có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ,XH ko chỉ thỏa mãn nhu cầu vật chất ngày càng tăng mà còn thỏa mãn nhu cầu văn hóa,tinh thần ngày càng phong phú của người lao động,xây dựng 1 nền văn hóa mới kết tinh trong mình 2 yếu tố tinh hoa văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại là đặc trưng không thể thiếu của CNXH.

+Con người được giải phóng khỏi áp bức,bất công,làm theo năng lực hưởng theo lao động,có cs ấm no,tự do,hp,có đk phát triển toàn diện cá nhân.

CNXH đặt con người vào vị trí trung tâm của chương trình KTXH của sự nghiệp xd mới ,con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của CNXH.Do đó phải giải phóng con người 1 cách triệt để trên mọi lĩnh vực,xóa bỏ chế độ tư hữu,xd QHSX dựa trên chế độ công hữu,dựa trên cơ sở LLSX XH hóa cao là dựa trên sự kết thúc cơ bản chế độ người bóc lột người,taojn tiền đề để thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động 1 cách bình đẳng

+Các dân tộc trong nước bình đẳng ,đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ

+Có quan hệ hữu nghị hợp tác với nd tất cả các nước trên thế giới

2. Những đặc trưng cơ bản của ĐHĐBTQ lần 10 (4/2006) 8 đtrưng

+XHXHCN mà nd ta là xd là 1 xh dân giàu ,nước mạnh,xh công bằng,dân chủ văn minh

+Do nd làm chủ

+có nền kinh tế phát triển cao dựa trên LLSX hiện đại và QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX

+có nền văn hóa tiên tiến,đậm đà bản sắc dân tộc

+Con người được giải phóng khỏi áp bức,bất công,có cs ấm no tự do,hạnh phúc.phát triển toàn diện

+Các dân tộc trong cộng đồng VN bình đẳng đoàn kết,tương trợ giúp nhau cung tiến bộ

+Có nhà nước pháp quyền XHCN của nd ,do nd,vì nd dưới sự lãnh đạo của ĐCS

-Một số điểm khác so với cương lĩnh 1991 là:

+Ở cương lĩnh 91 chỉ ra XHXHCN do nd lao động làm chủ còn ở ĐH VI xác định do nd làm chủ,phạm vi rộng hơn,

+Ở cương lĩnh 1991 xác định :XHCN có một nền kinh tế phát triển cao dựa LLSX hiện đại với sự phát triển của LLSX dựa rên chế độ công hữu về TLSX

Đặc trưng này đã được đặc trưng này đã được điều chỉnh cho phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX.Ở ĐH VII chỉ có 2 hình thức kinh tế nông nghiệp và tập thể nhưng ĐH X các hình thức kinh tế được mở rộng ra thành 5 hình thức kinh tế :nông nghiệp-tập thẻ,TB-TN,liên doanh.Chấp nhận nhiều hình thức sở hữu và coi các hình thức sở hữu như nhau.

cau22:dac trung co ban cua xhcn trong cuong linh nam 91Đọc truyện này MIỄN PHÍ!