For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Quan diem chi dao va chu truong ve xay dung va phat trien nen van hoa :

8K 0 0

Quan diem chi dao va chu truong ve xay dung va phat trien nen van hoa :

Mot la , van hoa la nen tang tinh than cua xa hoi,vua la muc tieu va la dong luc thuc day su phat trine kinh te - xa hoi.

Quan diem nay chi ro chuc nang vi tri , vai tro dac biet quan trong cua nen van hoa doi voi su phat trien cua xa hoi.

-van hoa la nen tang tinh than cua xa hoi :

-van hoa la dong luc thuc day su phat trien

-van hoa la 1 muc tieu cua phat trien

-van hoa co vai tro quan tron trong viec boi duong phat huy nhan to con nguoi va xay dung xa hoi moi.

Hai la , nen van hoa ma chung ta xay dung la nen van hoa tien tien dam da ban sac dan toc

Ba la, nen van hoa viet nam la nen van hoa thong nhat ma da dang trong cong dong cac dan toc viet nam

Bon la, xay dung van phat trien van hoa la su nghiep chung cua toan dan do dang lanh dao, trong do doi ngu tri thuc du vai tro quan trong.

Nam la , van hoa la 1 mat tran ; xay dung va phat trien van hoa la mot su nghiep cach mang lau dai , doi hoi phai co y chi cach mang va su kien tri than trong.

Quan diem chi dao va chu truong ve xay dung va phat trien nen van hoa :Đọc truyện này MIỄN PHÍ!