KABANATA 1

111 10 0
                  

Pagkalipas ng labing walong taon sa mundo ng immortal..

"AKESHA!" tawag ng aking Ina.

Mabilis akong bumangon sa akin pagkakahiga upang puntahan si Ina.

"Magandang umaga!" bati ko sa kanya.

Naabutan ko si Ina na sinusuot ang kayang baluti at ang kanyang pulang kapa. Nakaukit dito ang kaharian ng Alba. Ang kapa ni Ina ay sumisimbolo ng kanyang katungkulan sa kaharian ng Alba. Dito na rin nanggagaling ang kanilang kapangyarihan.

"Akesha, napag-usapan namin ng iyong Ama na sumali ka sa paligsahan na magaganap sa kaharian. Ang mananalo ay pipili ang Hari at Reyna na maging tagapaglingkod nila sa palasyo."

"Tumango ako.  "Kailangan ko na pa lang seryosohin ang pagsasanay ko ngayon."

Lumapit si Ina pagkatapos ay bumulong siya. Bago pa niya maitusuk ang kanyang kamay sa aking tiyan ay nasangga ko na ito." 

"Ina! Masyado mo akong binigla paano kung hindi ko ito nasangga? Butas na ang aking tiyan?"

"Kailangan mong laging handa at mabilis sa bawat oras dahil karamihan sa ating kalaban ay nagkakubli,"

Tumango ako sa kanya. "Naiintindihan ko."

"Siya nga pala, nakaalis na ang iyong Ama, dito ka muna sa ating bahay at magsanay upang mas handa ka sa paligsahan."

Tumango ako. "Mag-iingat kayo Ina."

Nang makaalis na si Ina ay muli akong bumalik sa higaan. Gusto kong ituloy ang tulog ko dahil sobrang napuyat ako kagabi sa aking mga sinaulo sa libro.

Akesha! Akesha!

Idinilat ko ang aking mga mata nang makarinig ako na may tumatawag sa akin. Para akong na hipnotismo sa tinig na iyon dahil bumangon ako upang sundan ang tinig. Wala ako sa sariling lumabas ng aming bahay.

"Akesha! Akesha! Sumunod ka sa akin!"

"Sino ka? Magpakita ka sa akin!" 

Tanging puting liwanag lang naririnig ko. May bahagi ng isip ko ang nagsasabi na huwag ko siyang sundin. Ngunit mas nanaig ang pagnanais kong malaman kung sino ang nagmamay-ari ng tinig na iyon.

Nakarating ako sa puno cariote.

"Akesha! Akesha! Ikaw ang babae na…

"Akesha!"

Bigla nawala ang tinig na narinig ko. Nang tingnan ko ang paligid ay nasa ilalim na ako ng malaking punong cariote.

"Ina!" 

Nakita ko ang labis na pagtataka ko nang makita ko ang aking Ina. 

Kumunot ang noo niya. "Anong ginagawa mo rito? Kanina pa kita tinatawag ngunit hindi mo ako naririnig."

Umiling ako sa kanya pagkatapos at tumingin ako sa paligid ko. "May narinig akong tinig pagkatapos ay sinundan ko siya."

Bakas sa mukha ni Ina ang labis na pagtataka kaya lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ang aking sintido habang may binubulong siya.

"Ouch!" sabay alis niya ng kamay. Biglang nanlambot si Ina kaya napaupo ito. Inalalayan ko siya upang hindi siya lumupagi sa sahig.

"Anong nangyari? Ano ang nakita n'yo?"

Umiling si Ina. "Wala akong nakita ngunit nakaramdam ako ng pagkahilo dahil hindi ako kumain ng almusal," wika nito.

"Alam kong nagsisinungaling sila sa akin dahil ramdam ko ang pagbigat ng katawan niya nang alalayan ko siya.

I KISSED THE LAST VAMPIRETahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon