මාගේ පරම පිවිතුරු profile රාජයා වෙත ආදරයෙන් සාදරයෙන් ඔබව පිළිගනිමි... 😉

ආදරණීය sunshine ඔප්පා මාගේ bias වන අතර කුක්කාටත් කෙළ හලමින් ජීවිතය ගෙවා දමමි... 🤤💔

කොල්ලන් කොතනද මා එතැන ය...
නමුදු මාහට ඇති කොල්ලෙක් නොමැත.. 😏

වැඩිදුර තොරතුරු නොමැත...
මාගේ profile එක වෙත පැමිණි ඔබ සැමට ස්තුති...
  • In my own world
  • JoinedSeptember 19, 2021Stories by hope❤❤
the caller  by sami009hope
the caller
He shares his experience with her but she shares her love with him 🥺❤️
ranking #475 in yoongi See all rankings
Broken Heart ( Completed )✅✅ by sami009hope
Broken Heart ( Completed )✅✅
Discription එකක් නැහැ.. කතාව කියවලාම බලන්න
ranking #765 in srilanka See all rankings
Loving you But never with you ( Completed ) by sami009hope
Loving you But never with you ( Co...
මම මුලදී එයාට ආදරය කළේ නෑ.. ඒත් දැන් මම මගේ පනටත් වඩා එයාට ආදරෙයි... ඒත් එයාගේ ආදරය මට ලැබෙන්නෙ නෑ...🥺💔
ranking #409 in jin See all rankings
1 Reading List