អរគុណអ្នកអានទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការគាំទ្រនិងចូលចិត្តទៅលើសាច់រឿងនីមួយៗ 😚🙏🏻💙✨

Page : JEONPD-ចន ភីឌី
  • JoinedSeptember 27, 2019


Stories by JEONPD
បំបាក់ស្នេហ៍ព្រាននារី (Season2) by gitae060999
បំបាក់ស្នេហ៍ព្រាននារី (Season2)
ចន ជុងហ្គុក / គីម ថេហ្យុង
ranking #544 in taekook See all rankings
តាមស្នេហ៍ ថែបេះដូង (completed) by gitae060999
តាមស្នេហ៍ ថែបេះដូង (completed)
បងមិនធ្វើអោយអូនស្រលាញ់បងទេ តែបងនឹងធ្វើអោយអូនរស់ខ្វះបងមិនបាន - ជុងហ្គុក
ranking #1 in khmernovel See all rankings
🌈Baby! I Love Your Daddy 🌈 by gitae060999
🌈Baby! I Love Your Daddy 🌈
Jk : យើងស្រលាញ់ប៉ាឯងណាស់អាល្អិត Jeon Jungkook x Kim Taehyung x Kim TaeJung
ranking #24 in btsfanfic See all rankings