ᴅʀᴇᴀᴍ ʜᴀʀᴅᴇʀ ᴀɴᴅ ʙᴇ ʙᴀᴅᴀss • ᴅᴀᴜɴᴛʟᴇss • ʙʟᴀᴄᴋ ɪs ᴍʏ ʜᴀᴘᴘʏ ᴄᴏʟᴏʀ • ᴋᴡɪɴɪᴏᴎs • ʏɢsᴛᴀɴ • ʙᴛs ᴀɴᴅ ʙʟᴀᴄᴋᴘɪɴᴋ ᴀʀᴇ ᴍʏ ᴇᴜᴘʜᴏʀɪᴀ • ʟɪsᴀ ɪs ǫᴜᴇsᴛɪᴏɴɪɴɢ ᴍʏ sᴇxᴜᴀʟɪᴛʏ • ᴛᴏᴛᴀʟʟʏ ɪɴʟᴏᴠᴇ ᴡɪᴛʜ ᴀᴄᴛɪᴏɴ.

➵ ғʙ: ᴋᴡɪɴ ᴡᴘ
➵ ғʙ ɢʀᴏᴜᴘ: ᴋᴡɪɴɪᴏɴs
➵ ᴛᴡᴛ,ʏᴛ&ɪɢ: ᴅᴀᴜɴᴛʟᴇʜs

ᴛʜᴀɴᴋʏᴏᴜ ғᴏʀ ʀᴇᴀᴅɪɴɢ, ʏᴏᴜ'ʀᴇ sᴏ ᴄᴏᴏʟ. ✌
  • ʙᴀɴɢᴛᴀɴ's ᴀʀᴇᴀ
  • JoinedMay 7, 2014Last Message
dauntlehs dauntlehs Sep 06, 2018 06:15AM
Proofreading na lang at map-pub ko na ang first chapter TRATRB. :] wait mo lang ako Aren, i-update din kita.
View all Conversations

Stories by ♱
Aren Spade by dauntlehs
Aren Spade
Aren Spade may not look like a killer because of her angelic face but, believe me. She's a merciless killer w...
ranking #1 in jenmin See all rankings
Euphoria by dauntlehs
Euphoria
[Epistolary] "I'm addicted to you like a powerful drug. With you by my side, you are my euphoria." ...
+7 more
Hakuna Matata by dauntlehs
Hakuna Matata
The story will revolve around the group of friends who found themselves trapped in an ominous placeㅡonly to l...
ranking #10 in vsoo See all rankings
6 Reading Lists