‎ 

ೃ⁀➷. 𝓓𝓔𝓐𝓡 𝓛𝓞𝓡𝓓 ! .ೃ࿐
𝒶𝓈sassin.
𝐒𝐘𝐋𝐕𝐄𝐒𝐓𝐄𝐑 𝐃. 𝐋𝐀𝐔𝐑𝐈𝐄𝐑 . - 𝘱𝘭𝘢𝘺𝘣𝘰𝘺 𝘸𝘩𝘰 𝘪𝘴 𝘴𝘵𝘶𝘤𝘬 𝘤𝘭𝘦𝘢𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘶𝘱 𝘩𝘪𝘴 𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳'𝘴 𝘮𝘦𝘴𝘴𝘦𝘴. 𝘨𝘰𝘵 𝘢 𝘤𝘰𝘶𝘱𝘭𝘦 𝘰𝘧 𝘴𝘤𝘳𝘦𝘸𝘴 𝘭𝘰𝘰𝘴𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘢𝘣𝘴𝘰𝘭𝘶𝘵𝘦𝘭𝘺 𝘮𝘢𝘬𝘦 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘪𝘧𝘦 𝘮𝘪𝘴𝘦𝘳𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘢 𝘴𝘮𝘪𝘭𝘦 𝘰𝘯 𝘩𝘪𝘴 𝘧𝘢𝘤𝘦. 𝘭𝘰𝘷𝘦𝘴 𝘱𝘭𝘢𝘺𝘪𝘯𝘨 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦'𝘴 𝘦𝘮𝘰𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘦 𝘩𝘦 𝘤𝘢𝘯. / 𝐛𝐢𝐬𝐞𝐱𝐮𝐚𝐥. 𝐛𝐚𝐭 𝐬𝐡𝐢𝐭. 𝐭𝐰𝐞𝐧𝐭𝐲 - 𝐬𝐢𝐱
.ೃ࿐ " 𝙥𝙖𝙧𝙙𝙤𝙣 𝙢𝙮 𝙙𝙚𝙥𝙧𝙖𝙫𝙞𝙩𝙮 "


‎
  • 3rd person lit , 18+ , mdni , penned by kae
  • JoinedApril 3, 2024


Last Message
cvpidlve cvpidlve Jun 15, 2024 09:40PM
; cb !!
View all Conversations