*ೃ༄ 𝐀𝐒𝐓𝐑𝐎𝐊𝐈𝐓'𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐑
𝚡𝚟. 𝚝𝚊𝚞𝚛𝚞𝚜. 𝚝𝚞𝚛𝚔𝚒𝚜𝚑. 𝚜𝚑𝚎
🧸✎ 🪐*ೃ˚🧺✩*ೃ.🕊
✩ 𝗆𝖺𝗋𝗏𝖾𝗅. 𝖺𝗋𝗂𝖺𝗇𝖺 𝗀𝗋𝖺𝗇𝖽𝖾. 𝗍𝗂𝗆𝗈𝗍𝗁𝖾𝖾.
𝗂𝗍. 𝗌𝗍𝗋𝖺𝗇𝗀𝖾𝗋 𝗍𝗁𝗂𝗇𝗌. 𝗈𝗇𝗂𝗄𝖺 𝗆𝖺𝗋𝖺𝗃
𝖼𝖺𝗋𝗍𝗂. 𝗎𝗓𝗂. 𝗍𝗋𝖺𝗏. 𝖽𝗈𝗇. 𝖽𝗋𝖺𝗄𝖾. 𝗑
𝗍𝗒𝗅𝖾𝗋 𝗍𝗁𝖾 𝖼𝗋𝖾𝖺𝗍𝗈𝗋. 𝖺𝗌𝖺𝗉 𝗋𝗈𝖼𝗄𝗒. 𝗋𝗂𝗁𝖺𝗇𝗇𝖺✩
  • JoinedMarch 10, 2018


Last Message
ASTROKIT ASTROKIT Jun 03, 2020 09:43PM
IWKFJWIDOWOW I COULD LITERALLY PUNCH ALL OF THE PEOPLE IN MY CITY IN THEIR FCKING FAKE AS$ FACES. ohhh so now u protest too? oh so know u came to the conclusion that black lives matter? where was thi...
View all Conversations

Story by 𝓑✨
𝐁𝐀𝐃 𝐈𝐃𝐄𝐀 𝘮𝘱 by ASTROKIT
𝐁𝐀𝐃 𝐈𝐃𝐄𝐀 𝘮𝘱
₊ ❁ཻུ۪۪.;:୭̥.┊𝐁𝐀𝐃 𝐈𝐃𝐄𝐀 (𝙼𝙰𝚃𝚃𝙸𝙰 𝙿𝙾𝙻𝙸𝙱𝙸𝙾)