▄᪵̈́▄᪵̈́▄᪵̈́▄᪵̈́▄᪵̈́▄᪵̈́▄᪵̈́▄᪵̈́▄᪵̈́▄᪵̈́▄᪵̈́▄᪵̈́▄᪵̈́▄᪵̈́▄᪵̈́▄᪵̈́▄᪵̈́▄᪵̈́▄᪵̈́▄᪵̈́▄᪵̈́▄᪵̈́
⩩⃕͟⦂̸╭⋰⋰⋰⋰⋰⋰⋰⋰⋰⋰⋰⋰⋰⋰⋰⋰⋰⋰⋰⋰╮
⩩⃕͟⦂̸╽🕷̸̫̫ꪾᩡ🅆̸̸ຼ⭏𝞝᪵𝙇⁽͎𝘾̸̸̷͢݆𝙈̶͜𝙀 𖧰ꦽꦼ⭏᭳᭭⭏᭳᭭ 䴋䴌䉷䶛☆̸̸⃨⃖☆̸̸⃨⃖☆̸̸⃨⃖☆̸̸⃨⃖ᝢ
╭╧╮╭᩼╾᪵᪼ᮣཻ͢╫꒦ࣤᮀ᪺꒷᩠᪴꒦ࣤᮀ᪺꒷᩠᪴꒦ࣤᮀ᪺꒷᩠᪴꒦ࣤᮀ᪺꒷᩠᪴꒦ࣤᮀ᪺꒷᩠᪴꒦ࣤᮀ᪺꒷᩠᪴▬ꯨ̷̷۬ ▬ꯨ̷̷۬ ▬̷̷ꯨ۬ ▬̷̷ꯨ۬ ▬̷̷ꯨ۬▬̷̷ꯨ۬ ▬̷̷ꯨ۬
┊░┊┝⋮█⋮┨➶͎ܻ⃟▭̟ࣼᩚᥲ̸⃖ꧏ⃕ꯨꦌཻᩖ✿ꦽ̷᪾ꪲᥕᩘ̼ᷠꦌᩬྂ☏̸ᩴ̮ࣳ͜⭛̷᩹᥋ꯩᮬ᥅᪵ᥲᩙ͢𝕫𑂶ꪗ̭ꪳ?̫ܳྃᨦ
┊░┊┠⋮█⋮┥ཷ꒱𖧋̸̣⃗╏¿? ⁛∶̸̷▒⃕⃟ོᩘ̸○᭄⃕
┊░┊┠⋮█⋮┥ཷ꒱𖧋̸̣⃗╏¿? ⁛∶̸̷▒⃕⃟ོᩘ̸○᭄⃕
┊░┊┝⋮█⋮┨ཷ꒱𖧋̸̣⃗╏¿? ⁛∶̸̷▒⃕⃟ོᩘ̸○᭄⃕
╰╤╯╰•╾᪵᪼ᮣཻ͢•╯ཷ꒱𖧋̸̣⃗╏¿? ®𓂃𓈒𓏸
╭╧╮❀۪۪۫۫ꦿۥ꧇ꪴꪾ꧇꧇▋⸽꦳⃯᭳⎙̤⃯ꪲᰮ⸾ʬ̸꒧᳒ꫭ꫶ꫬ⃪🉈🉇🉆🕷⨾ัฺ⩩⃕͟⦂̸❟❟⬯〭⬮〭⬯〭
┊░┊
┊░┊ଘ(੭ˊ꒳ˋ)੭
╰╤╯∎꯭ꙻ∎ꙻ∎꯭ꙻ∎ꙻ∎꯭ꙻ∎ꙻ∎꯭ꙻ∎ꙻ◌ᤢ⃪⃗驦馫攮驧⎙꒱₊̇꧅ᬼ°˟̫ː ꩟ིꦿ̝̃
╭╧╮⊄̷ོ⃨⃜⃜⊅̷ོ⃨⃜⊄̷ོ⃨⃜⃜⊅̷ོ⃨⃜⊄̷ོ⃨⃜⃜⊅̷ོ⃨⃜▚꙰▚꙰▚꙰○꙲꙰⃟ᬐᩘ͜🅻ཻཻོ̲̲⃜ꪮོ̲̲⃜ᰂོ̲̲⃜ꫀོ̲̲⃜🈀♡̸̤🌬
┊░┊╳⃪⃪⃟☕𖥾̮᭡̸ː̫̈▬̷፝֟֯ 𝙏̸̸̷̱̱͌𝙪̸̸̷̱̱͌𝙧̸̸̷̱̱͌𝙣̸̸̷̱̱͌ 𝙞̸̸̷̱̱͌𝙩̸̸̷̱̱͌ 𝙪̸̸̷̱̱͌𝙥̸̸̷̱̱͌ ¡! ᭥ꩌ゚໋ ꫞ཷ꒱𖧋̸̣⃗❜֟͜꩜̸⃪᪶͓⃨᪰ꪾ͢❩
┊░┊.-..-. 𝘔𝘰𝘥 𝘲𝘭𝘪𝘢⨾ @__IMCRIPPY (๑˃ᴗ˂)ﻭ ₊𖥑̸᰷᰷༅
┊░┊ '·.·'₊⊹ꦿ⃕➴̸̸⃪᯦̫ꪳ͜Ꮐ̱̱꧇͙ᥨᯭ᭣᭫᭳͢͢⁾ʇʇ̤[ꫀ̸̲̅]૨̭᪳ ₳[ꫀ̸̲̅]᥉ʇ̤h[ꫀ̸̲̅]ʇ̤᭣᭫᭳͢͢⁾ᥴ⃨ꪾ❟̇₎⸽⁞ꜜ
╰═╯🅞⃥̥̫̋̋̅͜͠.⃥۪۪🅜⃥̥̫̋̋̅͜͠.⃥۪۪🅖⃥̥̫۪۪̋̋̅͜͠🅛⃥̥̫۪۪̋̋̅͜͠🅘⃥̥̫۪۪̋̋̅͜͠🅣⃥̥̫۪۪̋̋̅͜͠🅣⃥̥̫۪۪̋̋̅͜͠🅔⃥۪۪̥̫̋̋̅͜͠🅡̥̫۪۪̋̋̅͜͠̤۪۪ꪾ❟͛❟͛ᬊ͓͓͓ꪾ͠͠᭨ོ᳗♡̸⃨𖥾繩᭲繼꤬꣦𝆃◷໋͓֡
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
⠈.⠈. ❡̫̫۪̫̫̫̫̫̫͙̫̫̋̋۫̋ׄ̋̋ꦿ̫̫̫̫͎̫̫̋۬̋̋۬➚꙰꙰꙰᪼ꦿ❛ዙ̸̳ᥱ̸̳ q̸̳᭘̸̳ᥱ̸̳r̸̳ι̸̳d̸̳◌̸̳ ᥉̸̳ᥱ̸̳r̸̳ ◌̸̳ᥣ̸̳͠r̸̳ᥲ̸̳ ᖘ̸̳ᥱ̸̳r̸̳᥉̸̳◌̸̳ᥰ̸̳ᥲ̸̳. ⠈. ⠈.
⠈.⠈.⠈.⠈..᭄꙰ᖘ̸̳ᥲ̸̳r̸̳ᥲ̸̳ ᥱ̸̳᥉̸̳ᥣ̸̳͠ᥲ̸̳r̸̳ ᥴ̸̳◌̸̳ᥰ̸̳ᥣ̸̳͠ι̸̳g̸̳◌̸̳❜♕◦۪۪̥°⃘۪۪̥̩᭨ ᬃ꙰ᬉᬽ.⠈. ⠈.
︿̸᪶ิꨭֱ︿̸᪶ิꨭֱ︿̸᪶ิꨭֱ︿̸᪶ิꨭֱ︿̸᪶ิꨭֱ︿̸᪶ิꨭֱ︿̸᪶ิꨭֱ︿̸᪶ิꨭֱ︿̸᪶ิꨭֱ︿̸᪶ิꨭֱ︿̸᪶ิꨭֱ︿̸᪶ิꨭֱ︿̸᪶ิꨭֱ◎̸᪵᭭◉̸᪵᭭◎̸᪵᭭◉̸᪵᭭◎̸᪵᭭◉̸᪵᭭◎̸᪵᭭
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
╭∸∸∸∸∸∸∸╮⋰⋰⋰⋰⋰⋰╭═̶̶̫•••═̫•═̫•═̫•═̶̶̫••╮
┋𝟭̸̷͜𝟮̸̷᤺͢𝆺𝟬̸̷̫𝟬̸̷᪵᪰ ㏂┋⋰⋰⋰⋰⋰⋰┇🄳🄸🄰🄼🄾🄽🄳🅂┇
╰∸∸∸∸∸∸∸╯⋰⋰⋰⋰⋰⋰┇🅓🅘🅐🅜🅞🅝🅓🅢┇
⋰⋰⋰⋰⋰⋰⋰⋰⋰⋰⋰⋰⋰╰═̶̶̫••═̫•═̫•═̫•═̶̶̫•••╯
➴̸̸̶᯦̫ꪳ͜ ◌ ➴̸̸̶᯦̫ꪳ͜ ◌ ➴̸̸̶᯦̫ꪳ͜ ◌ ➴̸̸̶᯦̫ꪳ͜ ◌ ➴̸̸̶᯦̫ꪳ͜ ◌➴̸̸̶᯦̫ꪳ͜ ◌ ➴̸̸̶᯦̫ꪳ͜ ◌➴̸̸̶᯦̫ꪳ͜ ◌ ➴̸̸̶᯦̫ꪳ͜ ◌ ➴̸̸̶᯦̫ꪳ͜ ◌
﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
⤹ ꜣ䨻龞龗.䖇䨻龘🍶🏻🏼🏽🏾🏿𝆹᮫𝅥﹏͚̈̈𝆺᮫𝅥ᮤ﹏͚̈̈𝆹𝅥ᮤ᮫﹏͚̈̈𝆺᮫𝅥ᮤ﹏͚̈̈
  • ⠀⠀⠀╰╮۝̸̷๋̨̨̨̨̛́᭮▋𐇽ཹᬼᬼཹᬼཹ̷͠❪⭚ᯱ᪵䨻䨻♕̸̷ཽ̼̼꧇⦙𓏬ᥣi᥉tᥱᥟiᥒg mᥙ᥉iᥴᤱ ᭕ึᰪ̤̤̤̤ꦿ⃕⃕ᬊ,̸,̸͓ຼ͓ᬼ໋͓͓⃔⎗⦙꩜⵿ིཻꪸꪳ⃔꙰♡ﷺൣꦿ꙲꧅
  • JoinedJune 10, 2018


Last Message
0-0CT0KISS 0-0CT0KISS May 26, 2020 02:01AM
Qliaos sin gracia, acabo de subir mi primer libro con weas que ni dan risa.OH LA WEA MALA WEONhttps://www.wattpad.com/story/226718267
View all Conversations