•ᴵ'ᵐ ᵗʰᵉ ᴬᶰᵍᵉˡ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᴸᵒʳᵈ ᵒʳ ᴰᵃᵘᵍʰᵗᵉʳ ᵒᶠ ᴴᵃᵈᵉˢˑ 🔱

※Yume janai!

◐ᴵ ʰᵃᵛᵉ ᵃ ᶠᵃᶤʳʸᵗᵃˡᵉ ˢᵒᵘˡ ʷᶤᵗʰ ᵃ ᵈʳᵃᵍᵒᶰˢ ʰᵉᵃʳᵗ◑

«Sнe ιѕ wнαт тнe World loveѕ тo нαтe - pυre, αυтнeɴтιc, тeѕтed αɴd вrαve. Aɴd тнαт ιѕ wнy нer ĸιɴd wιll ѕαve тнιѕ World.»

◇I ᴡᴀɴɴᴀ ʙᴇ...

◆Wɪꜱᴇ ᴀꜱ Aɴɴᴀʙᴇᴛʜ﹐
◆Kɪɴᴅ ᴀꜱ Hᴀᴢᴇʟ﹐
◆Sᴛʀᴏɴɢ ᴀꜱ Cʟᴀʀɪꜱꜱᴇ﹐
◆Bʀᴀᴠᴇ ᴀꜱ Tʜᴀʟɪᴀ﹐
◆Bᴇᴀᴜᴛʏ ᴀꜱ Pɪᴘᴇʀ﹐
◆Gᴇɴᴇʀᴏᴜꜱ ᴀꜱ Cᴀʟʏᴘꜱᴏ﹐
◆Pᴏᴡᴇʀғᴜʟ ᴀꜱ Rᴇʏɴᴀ﹐
◆Cᴜʀɪᴏᴜꜱ ᴀꜱ Rᴀᴄʜᴇʟ.

╰ Puteam fi diamante, dar suntem toţi doar cioburi de sticlă sparte ╮
╰ Într-o zi o să-ţi dai seama că ai pierdut diamantele căutând pietrele ╮
╰ Dansam pe cioburile sparte, ale inimilor frânte ╮

△ᴬ ʰᵉʳᵒ ᶜᵃᶰ ᶠᵃˡˡˑ
▲ᴬᶰ ᵒᵖᵗᶤᵐᶤˢᵗ ᶜᵃᶰ ˡᵒˢᵉ ᵃˡˡ ʰᵒᵖᵉˑ
△ᵀʰᵉ ᵖᵒʷᵉʳᶠᵘˡ ᶜᵃᶰ ᵇᵉᶜᵒᵐᵉ ᵖᵒʷᵉʳˡᵉˢˢˑ
▲ᵀʰᵉ ᶤᶰᶰᵒᶜᵉᶰᵗ ᶜᵃᶰ ᵇᵉ ᵛᶤᶜᵗᶤᵐˑ
△ᵀʰᵉ ᶜᵃʳᶤᶰᵍ ᶜᵃᶰ ᵇᵉ ᵘᶰᵏᶤᶰᵈˑ
▲ᵀʰᵉ ᵏᶤᶰᵈ ᶜᵃᶰ ᵇᵉ ᵐᵉᵃᶰˑ
△ᵀʰᵉ ʲᵒᵏᵉʳ ᶜᵃᶰ ᵇᵉ ᵇʳᵒᵏᵉᶰˑ
▲ᵀʰᵉ ˡᶤᵍʰᵗ ᶜᵃᶰ ᵇᵉᶜᵒᵐᵉ ᵈᵃʳᵏˑ
△ᵀʰᵉ ᵇʳᵃᵛᵉ ᶜᵃᶰ ᵇᵉ ᵗᵉʳʳᶤᶠᶤᵉᵈˑ
▲ᵀʰᵉ ʰᵘᶰᵗᵉʳ ᶜᵃᶰ ᵇᵉ ʰᵘᶰᵗᵉᵈˑ

«Tнe oceαɴ ιѕ everyтнιɴɢ I wαɴт тo вe. Beαυтιғυl, мyѕтerιoυѕ, wιld αɴd ғree.»

╔══╗─╔═══╗────────╔╗
║╔╗║─║╔═╗║────────║║
║╚╝╚╗║║─║╠═╗╔══╦══╣║
║╔═╗║║╚═╝║╔╗╣╔╗║║═╣║
║╚═╝╠╣╔═╗║║║║╚╝║║═╣╚╗
╚═══╩╩╝─╚╩╝╚╩═╗╠══╩═╝
────────────╔═╝║
────────────╚══╝

▓she's strong but she's exhausted▓
█my mind's a mess & my heart's a wreak█

«Sedυce мy мιɴd αɴd yoυ cαɴ нαve мy вody. Fιɴd мy ѕoυl αɴd I'м yoυr ғorever.»
«Sιleɴce ιѕ тнe мoѕт powerғυl ѕcreαм.»

Perhaps I'M NOT A WHICH, or A TRIBUTE, or A SHADOWHUNTER, or DIVERGENT, or A DEMIGOD, but I'M A READER and that's the same thing. 🔱

╰ Unii oameni sunt morţi chiar dacă inima le bate ╮

♔A Queen will always turn pain into power♔

※Aɴɪᴍᴇ Cʀᴜꜱʜ※

♛Kᴀɪᴛᴏ Dᴏᴍᴏᴛᴏ.
♛Rᴜᴋɪ Mᴜᴋᴀᴍɪ.
♛Uꜱᴜɪ Tᴀᴋᴜᴍɪ.
♛Jᴇʟʟᴀʟ Fᴇʀɴᴀɴᴅᴇᴢ.
♛Sʜᴜᴜ Sᴀᴋᴀᴍᴀᴋɪ.
♛Yᴀᴍᴀᴛᴏ Kᴜʀᴏꜱᴀᴡᴀ.
♛Kʏᴏʏᴀ Sᴀᴛᴀ.
♛Kᴏᴜ Mᴀʙᴜᴄʜɪ.
♛Hᴀʀᴜ Yᴏꜱʜɪᴅᴀ.
♛Mᴜᴋᴜʀᴏ Rᴏᴋᴜᴅᴏ.
♛Hɪʙᴀʀɪ Kʏᴏʏᴀ.

▣TOO SUGOI TO LIVE▣
▣TOO KAWAII TO DIE DIE DIE▣

ΩI ᴡᴀꜱ ʙᴏʀɴ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴡʀᴏɴɢ ᴡᴏʀʟᴅΩ

main account: @CaeruleusAngelus.
  • UNDERWORLD 💀
  • JoinedJuly 30, 2017