Tâm lý học đại cương

Tâm lý học đại cương

1.8K Reads 10 Votes 1 Part Story
dragon-no.8 By dtd888 Updated Feb 26, 2012

  1 

Phần I 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC 

Chương 1 

Tâm lý học là một khoa học 

I. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý học 

1. Tâm lý và tâm lý học 

Tâm lý: Là tất cả những hiện tƣợng tinh thần nảy sinh trong đầu óc con ngƣời, gắn liền 

và điều hành mọi hành động, hoạt động của con ngừơi. 

(Hiện tƣợng tâm lý là hiện tƣợng có cơ sở tự nhiên là hoạt động thần kinh và hoạt động 

nội tiết, đƣợc nảy sinh bằng hoạt động sống của từng ngƣời và gắn bó mật thiết với các quan hệ 

xã hội.) 

Tâm lý học: Là khoa học về các hiện tƣợng tâm lý. Nó nghiên cứu các quy luật nảy sinh 

vận hành và phát triển của các hiện tƣợng  tâm lý  trong hoạt động đa dạng diễn ra trong cuộc 

sống hàng ngày của mỗi con ngƣời. 

2. Lịch sử hình thành và phát triển tâm lý học 

2.1. Quan niệm về tâm lý con người trong hệ tư tưởng triết học duy tâm 

- Theo các nhà duy tâm thì tâm lý con ngƣời là " linh hồn"- do các lực lƣợng siêu nhiên 

nhƣ Thƣợng Đế, Trời, Phật tạo ra. "Linh hồn" là cái có trƣớc, thế giới...