cau6: trinh bay va phan tich tu duy ve kinh te thi truong...

3.3K 2 1

Câu 6: Trình bày và phân tích tư duy về kinh tế thị trường của Đảng ta trong thời kỳ

đổi mới (ĐH 6 10)

Định nghĩa: Kinh tế thị trường là nền kinh tế mà trong đó người mua và người bán tác

động với nhau  theo quy luật cung cầu, giá trị để xác định giá cả và số  lượng hàng hoá,

dịch vụ trên thị trường.

Sau khi chế độ quản lý bao cấp rơi vào khủng hoảng và nhu cầu thiết thực là  cần có một

cơ chế quản lý mới. Đại hội VI khẳng định “Việc bố trí lại cơ cấu kinh tế phải đi đôi với

đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Cơ chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp từ nhiều năm

nay không tạo được động lực phát triển, làm suy yếu kinh tế xã hội chủ nghĩa, hạn chế

việc sử dụng và cải tạo các thành phần kinh tế khác, kìm hãm sản xuất, làm giảm năng

suất, chất lượng, hiệu quả, gây rối lọan trong phân phối lưu thông, và đẻ ra nhiều hiện

tượng tiêu cực trong xã hội”   với quyết định này Đảng ta đã có những nhận thức mới, có

sự thay đổi rõ rệt về  nhận thức về nền kinh tế thị trường.

  Kinh tế thị trường không phải là cái riêng có của CNTB mà là thành tựu phát triển

chung của nhân lọai:  đây là nhận thức cơ bản và quan trọng nhất, Nếu trước

CNTB kinh tế thị trường còn ở thời kỳ manh nha,trình độ thấp  thì đến CNTB nó

đạt đến mức chi phối toàn bộ cuộc sống con người trong xã hội đó. Điều đó khiến

không ít người nghĩ rằng, kinh tế thị  trường là sản phẩm riêng của CNTB.Trước

đây khi nhắc đến tư bản là chúng ta, những người trong đất nước XHCN lại nghĩ

đến những j xấu xa, nguy hiểm, nhưng bây giờ chúng ta đã nhận định khác, đó là

nền kinh tế tất yếu của sự phát triển của nhân loại. nền KTTT ko phải là của CNTB

mà là một nền kinh tế hàng hóa ở trình độ cao.đấy là thành tựu của nhân loại và

đương nhiên chúng ta muốn theo kịp tiến bộ của nhân  loại thì ko thể ko đi theo

con đường KTTT.

  Kinh tế thị trường còn tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ lên CNXH:  KTTT

là thành tựu chung của nhân loại, nó tồn tại và phát triển ở nhiều phương thức

sản xuất khác nhau. Xây dựng và phát triển kinh tế thị trường không phải là phát

triển TBCN và xây dựng kinh tế XHCN không dẫn đến phủ định kinh tế thị trường.

nền kinh tế của nước ta hoạt  động theo cơ chế “cơ chế thị trường có sự quản lý

của nhà nước”. Nhà nước quản lý nền kinh tế để định hướng, dẫn dắt các thành