For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

100tracnghiem

5.9K 5 0

1- Cùng với CN Mac- Lenin, TT HCM là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.

2-Theo HCM, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là -Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân

Câu 3: Theo HCM, ưu điểm lớn nhất của Tôn giáo Giêsu là -Lòng nhân ái cao cả

Câu 4: HCm đã tiếp thu những yếu tố nào của Phật giáo?

a/ Lòng thương người b/ Tinh thần từ bi hỉ ái

c/ Tinh thần cứu khổ, cứu nạn

Câu 5: Theo HCM, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn là gì?

Phù hợp với điều kiện thực tế nước ta

Câu 6: Theo HCM ưu điểm lớn nhất của CN Mác là - Phương pháp làm việc biện chứng

Câu 7: Theo HCM, học CN Mác -Leenin nghĩa là - Để sống với nhau có tình, có nghĩa

Câu 8: HCM đến Liên Xô lần đầu vào năm -1923

Câu 9: TT HCM hình thành và phát triển qua mấy giai đoạn?5

Câu 10: Chọn phương án trả lời đúng với TT HCM.

a/ Từ năm 1890 - 1911: Thời kỳ nghiên cứu, khảo sát thực tế, đến với CN Mác - Lênin

b/ Từ năm 1911 - 1920: Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước, chí hướng cứu nước

c/ Từ năm 1921 - 1930: Thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng VN.

Câu 11: Chọn cụm từ đúng điền vào dấu ...

Tháng 7 năm 1920, HCM đọc ...

c/ Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc đia

Câu 12: HCM được UNESCO ra quyết định công nhận là anh hùng giải phóng dân tộc VN và danh nhân văn hóa kiệt xuất vào năm nào?1987

Câu 13: HCM về thăm Nghệ An mấy lần? - 2

Câu 14: HCM nói câu: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" vào năm 1966

Câu 15: Theo HCM, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đi theo con đường - Cách mạng vô sản

Câu 16: Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng giành được thắng lợi trước cách mạng vô sản chính quốc.

Câu 17: Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: "Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy ... mà tự giải phóng cho ta"d/ đem sức ta

Câu 18: Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: Việt Nam muốn làm bạn với ..., không gây thù oán với một ai. - mọi nước dân chủ

Câu 19: Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: "Toàn thể dân tộc VN quyết đem ... để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy"

c/ tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải.

Câu 20: Luận điểm của HCM: "Muốn người ta giúp cho thì trước hết pải tự giúp lấy mình" đã được trích từ tác phẩm - Đường cách mệnh

Câu 21: Truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam được HCM kế thừa và phát triển là gì? - Tinh thần hiếu học

Câu 22: HCM dùng hình tượng gì chỉ CNTB? - Con đỉa hai vòi

100tracnghiemRead this story for FREE!