Jantar

1.2K 58 8
                  


„Za tebe još jednom

Mjesec prebojat ću srebrom

Za tebe još jednom

Prelit ću sunce jantarom I mjedom


Za tebe još jednom

upalit ću zvijezde

Mjesec prebojat ću srebrom

Za tebe još jednom gorjet će nebo."


(Vatra, Jantar)

    Napomena: Priča je inspirirana nazivima pjesama,odnosno radnja je kreirana tako da prati naslove tih pjesama.      

JantarWhere stories live. Discover now