Chapter 1

1.6K 49 7
                  

  ~Такаа, преди да започнете четенето искам да ви напомня, че тази манга я превеждам сама и малко или много имам право да ви помоля да ми пишете преди да започнете да разпращате наоколо. Иии също, че ще разпределям чаптърите в две глави, понеже латпада има ограничение за изображенията. Надявам се да ви хареса превода ми на тази страхотна мангаа. Това е една от малкото яой манги, която е нарисувана СТРАХОТНО!!! Приятно четене💙🔥⚠️~

 Това е една от малкото яой манги, която е нарисувана СТРАХОТНО!!! Приятно четене💙🔥⚠️~

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Hana no mizo shiru (бг превод)Where stories live. Discover now