PHÂN TÍCH Ý NGHĨA CỦA DOANH THU VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG DOANH THU

9.8K 1 0

7.PHÂN TÍCH Ý NGHĨA CỦA DOANH THU VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG DOANH THU

DT của DN là toàn bộ số tiền DN thu được nhờ đầu tư KD và 1 thời kỳ nhất định

Ý nghĩa DT:

-Là nguồn để trang trải các khoản CP SXKD để thực hiện tái sx sản đơn

-Là nguồn tích lũy để tái sx mở rộng

-Là nguồn để thực hiện nghĩa vụ đối với NN, với cổ đông, với người góp vốn liên doanh, với KH..

*Biện pháp tăng doanh thu:

-Quan tâm đến chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo uy tín của DN trên thị trường mở rộng các hđ tiếp, mở rộng thị trường tiêu thụ nhằm tạo ra điều kiện mở rộng quy mô sản xuất để tăng doanh thu và tăng lợi nhuận.

PHÂN TÍCH Ý NGHĨA CỦA DOANH THU VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG DOANH THUĐọc truyện này MIỄN PHÍ!