For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

SẢN XUẤT VẬT CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ

39.3K 24 11

CÂU 9: SẢN XUẤT VẬT CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ:

a.Khái niệm sản xuất vật chất và phương thức sản xuất:

Sản xuất vật chất: là quá trình con người sử dụng công cụ lao động tác động vào giới tự nhiên, cải biến các dạng vật chất của giới tự nhiên, nhằm thỏa mãn các nhu cầu tồn tại và phát triển của con người

+ Con người tồn tại được trước hết phải thỏa mãn nhu cầu vật chất (ăn, mặc ,ở...) sau đó mới nghĩ đến các nhu cầu tinh thần khác

+ Muốn thỏa mãn nhu cầu vật chất con người cần phải sản xuất vật chất

+ Trong quá trình sản xuất vật chất, con người cần phải có cách thức để sản xuất.

Phương thức sản xuất: Là khái niệm chỉ những cách thức sản xuất mà con người sử dụng để tiến hành quá trình sản xuất của XH trong những giai đoạn lịch sử nhất định. PTSX có sự thống nhất giữa LLSX và QHSX.

b.Vai trò của SXVC và PTSX:

* Vai trò của SXVC:

Sản xuất vật chất là yêu cầu khách quan của sự sinh tồn xã hội và là cơ sở căn bản để phân biệt con người với động vật

SXVC là cơ sở để hình thành các mối quan hệ XH, quy định tính chất và kết cấu XH

*Vai trò của PTSX:

-Trong mọi xã hội, PTSX thống trị ntn thì tính chất của chế độ XH như thế ấy, kết cấu giai cấp và tính chất của các mối quan hệ giữa các giai cấp, cũng như các quan điểm về chính trị, pháp quyền, đạo đức, triết học... đều do PTSX quyết định.

-PTSX quyết định sự chuyển biến của XH loài người qua các giai đoạn lịch sử. Khi một PTSX mới ra đời thay cho PTSX cũ lỗi thời thì mọi mặt của đời sống XH cũng có sự thay đổi căn bản từ kết cấu kinh tế đến kết cấu giai cấp, từ các quan điểm tư tưởng XH đến các tổ chức XH

-PTSX mới muốn trở thành PTSX thống trị thì phải trải qua cách mạng XH và gắn liền với chế độ chính trị.

SẢN XUẤT VẬT CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA NÓĐọc truyện này MIỄN PHÍ!