For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

CẶP PHẠM TRÙ CÁI CHUNG CÁI RIÊNG

9.4K 1 3

CÂU 2: CẶP PHẠM TRÙ CÁI CHUNG CÁI RIÊNG:

Trả lời:

a.Định nghĩa:

-Cái riêng là "Phạm trù triết học dùng để chỉ một sự việc một hiện tượng, 1 quá trình riêng lẻ nhất định"

-Cái chung là "PTTH dùng để chỉ những mặt những thuộc tính, những quan hệ... tồn tại phổ biến ở nhiều sự vật, hiện tượng."

-Cái đơn nhất là "PTTH dùng để chỉ những thuộc tính, những tính chất...chỉ tồn tại ở một sự vật hiện tượng mà không lặp lại ở sự vật, hiện tượng khác."

b.Quan hệ biện chứng giữa cái riêng và cái chung

-Cái riêng chỉ tồn tại trong mối quan hệ với cái chung, bất cứ cái riêng nào cũng bao hàm cái chung.

-Cái chung chỉ tồn tại trong cái riêng, thông qua cái riêng mà biểu hiện sự tồn tại của mình.

-Cái chung là một bộ phận của cái riêng, cái riêng không gia nhập hết vào cái chung.

-Sự chuyển hóa từ cái đơn nhất có thể chuyển hóa cho nhau trong điều kiện nhất định

-Sự chuyển hóa từ cái đơn nhất thành cái chung là biểu hiện của cái mới ra đời thay thế cái cũ

-Sự chuyển hóa cái chung thành cái đơn nhất là biểu hiện của cái cũ, cái lỗi thời bị phủ định.

c.Ý nghĩa phương pháp luận:

-Trong nhận thức và hành động thực tiễn không lên tuyệt đối cái chung và cái riêng

-Nếu tuyệt đối hóa cái chung, coi nhẹ cái riêng sẽ rơi vào chủ nghĩa giáo điều, rập khuôn, máy móc.

-Tuyệt đối hóa cái riêng coi nhẹ cái chung sẽ rơi vào CN kinh nghiệm, cục bộ địa phương, CN dân tộc hẹp hòi.

-Nhiệm vụ của nhận thức cái chung thì phải xuất phát từ cái riêng, từ những sự vật, hiện tượng riêng lẻ

-Trong hoạt động thực tiễn thấy sự chuyển hóa nào có lợi cho ta cần chủ động tác động vào nó để nhanh chóng trở thành hiện thực

CẶP PHẠM TRÙ CÁI CHUNG CÁI RIÊNGĐọc truyện này MIỄN PHÍ!