Câu 9: nêu CNH-HĐH và trình bày một số quan điểm mới về thời kỳ đổi mới.

2.8K 1 1

Câu 9: nêu CNH-HĐH và trình bày một số quan điểm mới về thời kỳ đổi mới.

- Khái niệm công nghiệp hóa- hiện đại hóa: hcn- hđh là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sx, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kt, xh từ sử dụng lao động thủ công là chính sách sử dụng phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến hiện đại dực trên sự phát triển công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ tạo ra năng suất lao động xh cao.

- Quan điểm mới về cnh thời kỳ đổi mới: bước vào thời kỳ đổi mới, trên cơ sở phân tích khoa học, các điều kiện trong nước và quốc tế, đảng ta đã nêu ra những quan điểm mới chỉ đạo quá trình thực hiện hcn-hđh đất nước trong điều kiện mới:

+ Một là, hcn gắn với hđh và cnh-hđh gắn liền với phát triển kt tri thức. Đẩy mạnh cnh-hđh với phát triển kt tri thức là yếu tố quan trọng của nền kt và cnh-hđh.

+ Hai là, hcn hđh gắn với phát triển kt thị trường định hướng xhcn, hội nhập kt quốc tế. Thời kỳ đổi mới hcn hđh được tiến hành trong nền kt thị trường định hướng xhcn nhiều thành phần. Do đó cnh hđh ko phải chỉ là việc của nhà nước, là sự nghiệp của toàn dân, của thành phần kt trong đó kt nhà nước là chủ đạo. Cnh hđh gắn với phát triển kt thị trường ko những khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực trong nền kt mà còn sử dụng chúng có hiệu quả để đẩy nhanh quá trình cnh hđh đất nước. Cnh hđh nền kt nước ta hiện nay diễn ra trong bối cảnh toàn cầu hóa kt, tất yếu phải hội nhập và mở rộng kt quốc tế.

+ Ba là, lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh chóng và bền vững. Để tăng trưởng kt cần 5 yếu tố chủ yếu là: vốn, khoa học công nghệ, con người, cơ cấu kt, thể chế chính trị và quản lý nhà nước trong đó con người là yếu tố cơ bản nhất và là yếu tố quyết định. Để phát triển nguồn lực con người đáp ứng yêu cầu của cnh hđh cần đặc biệt chú ý đến phát triển giáo dục và đào tạo. Cnh hđh là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kt trong đó lực lượng cán bộ khoa học và công nghệ, khoa học quản lý, đội ngũ công nhân lành nghề giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

+ Bốn là, khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của cnh hđh. Khoa học công nghệ có vai trò quyết định đến tăng nhanh năng suất lao động, giảm chi phí sx, nâng cao lợi thế cạnh tranh và tốc độ kt nói chung. Muốn đẩy nhanh quá trình cnh hđh gắn với phát triển kt tri thức thì phải phát triển khoa học công nghệ là yêu cầu tất yếu và bức xúc.

+ Năm là, phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kt đi đôi với việc thực hiện tiến bộ và công bằng xh, bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học.

Xd cnxh thực chất là nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xh văn minh, để thực hiện mục tiêu đó kt phải phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Sự phát triển nhanh và bền vững có quan hệ chặt chẽ với việc bảo vệ môi trường tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học.

Câu 9: nêu CNH-HĐH và trình bày một số quan điểm mới về thời kỳ đổi mới.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!