kinh tế trang trại

1K 0 0

Ông Nguyễn Thọ Cảnh - Giám đốc Sở Nông Nghiệp & PTNT, trả lời phỏng vấn báo Nghệ An

Ông đánh giá khái quát về hiệu quả kinh tế trang trại của Nghệ An hiện nay như thế nào?

Ông Nguyễn Thọ Cảnh: Như chúng ta đã biết, kinh tế trang trại là hình thức tổ chức sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp, nông thôn, chủ yếu dựa vào gia đình, nhằm mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, gắn với chế biến và tiêu thụ nông, lâm, thuỷ sản.

Tại tỉnh ta sau khi có Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ về kinh tế trang trại, đến nay kinh tế trang trại tỉnh ta đã phát triển nhanh cả số lượng, quy mô lẫn chất lượng. Từ 178 trang trại năm 2002, đến nay toàn tỉnh thành lập được trên 2.200 trang trại, đủ tiêu chí theo Thông tư số 69/2000/TTLT-BNN-TCTK ngày 23/6/2000 của liên bộ Nông nghiệp, Tổng cục Thống kê.

Kinh tế trang trại phát triển đã khai thác, sử dụng có hiệu quả đất đai (nhất là đất trống đồi núi trọc, vùng nuớc mặn, lợ, đất hoang hoá), vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý; góp phần phát triển nông nghiệp bền vững. Hiện tại các trang trại đã sử dụng có hiệu quả 12 nghìn ha đất nông, lâm nghiệp.

Trong những năm qua các trang trại đã đáp ứng từ 1/3 đến 1/2 nguyên liệu cho các nhà máy chế biến như: mía, dứa, sắn, cao su. Các trang trại chăn nuôi gia cầm, tôm đáp ứng 100% nguyên liệu cho các nhà máy chế biến đông lạnh

Quá trình chuyển dịch, tích tụ ruộng đất trong nông nghiệp để phát triển kinh tế trang trại gắn liền với quá trình phân công lại lao động từ nông nghiệp chuyển sang lao động phi nông nghiệp, góp phần đẩy nhanh Chương trình xây dựng nông thôn mới. Bình quân mỗi trang trại sử dụng 4,3 lao động thường xuyên, 5 lao động thời vụ thì các trang trại đã tạo thêm gần 20 nghìn lao động cho khu vực nông thôn.

PV: Để xây dựng mô hình kinh tế trang trại hiệu quả mang tính bền vững, tỉnh ta đang gặp những khó khăn hạn chế, thuận lợi gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Thọ Cảnh: Kinh tế trang trại là xu thế tất yếu trong sản xuất nông nghiệp. Do vậy, phát triển trang trại bền vững là một yêu cầu mang tính bắt buộc đối với mỗi địa phương, trong đó có tỉnh ta. Song quá trình này sẽ gặp phải những khó khăn hạn chế và thuận lợi sau:

Thuận lợi: Đảng ta đã có Nghị quyết về nông nghiệp, nông thôn và nông dân, Chính phủ có chủ trương về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. UBND tỉnh đã ban hành đề án: Phát triển kinh tế trang trại tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2007-2015 tại Quyết định số 4497/QĐ-UBND ngày 07/11/2007.

UBND tỉnh đã ban hành chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và thuỷ sản. Trong đó có chính sách phát triển Kinh tế trang trại (tại Khoản 3 Điều 27, Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 20/1/2010 quy định thành lập 1 trang trại ngân sách hỗ trợ 20 triệu đồng). Ngoài ra còn được hưởng chính sách trợ giá giống, vật tư, máy móc... Nông dân cần cù lao động, nhiều chủ trang trại đã có kinh nghiệm quản lý kinh tế trang trại trong cơ chế thị trường.

Khó khăn, hạn chế: Trang trại phát triển chưa theo quy hoạch, còn mang tính tự phát nên nhiều nơi không đảm bảo vệ sinh môi trường, nhất là trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản. Quỹ đất của tỉnh phân tán sau khi thực hiện việc giao đất theo Nghị định 64/NĐ-CP và Nghị định 85/NĐ-CP. Hạn điền thấp mà Luật Đất đai chưa được sửa đổi. Việc giao đất theo Nghị định 64 và Nghị định 85 đến năm 2013 là hết hạn, nhưng hiện nay Nhà nước chưa có ý kiến dứt khoát về phương thức sau đó, nên người dân chưa mạnh dạn đầu tư. Quá trình tích tụ ruộng đất diễn ra chậm, nhiều nơi người dân không còn nhu cầu làm ruộng, song cũng không muốn trả đất hoặc bán giá trị quyền sử dụng đất cho người khác vì còn phân vân giá đất nông nghiệp quá rẻ.