DANH GIA THUC HIEN BHYT,BHXH

937 0 0

CÂU 17: DANH GIA VIEC THUC HIEN BHYT O VN

- -Khai niem BHYT:la hinh thuc bh duoc ap dung trong linh vuc cham soc sk ko vi muc dich loi nhuan do nha nuoc to chuc thuc hien va cac doi tuong co trach nhiem tham gia theo quy dinh cua phap luat BHYT.

-moi lien he giua bhyt voi asxh:

+bhyt la hop phan quan trong nhu asxh ko vi muc dich loi nhuan

+bhyt la phuong thuc phu hop voi nen kttt la bien phap chi tra tien bo va van minh dam bao tinh cong bang va hieu qua dap ung yeu cau cham soc sk cho dai da so nguoi dan, nhat la nguoi ngheo doi doi tuong yeu the tranh duoc nguy co doi ngheo do vien phi

-cac che do cua bhyt

+nguoi tham gia bhyt co quyen binh dang nhu nhau trong viec kham chua benh duoc cap thuoc mien phi theo quy dinh ke ca noi tru va ngoai tru

+nguoi benh co the bhyt con duoc huong quyen loi thanh toan cho 1 so dich vu nhu xet nghiem chuan doan sang loc HIV dieu tri benh AIDS giai doan cuoi duoc thanh toan chuyen mon ky thuat phu hop trong truong hop kham chua benh tu chon tai nuoc ngoai

+duoc mien giam khi chi phi kham chua benh vuot qua muc tran cho 1 lan kham chua benh trong truong hop hiem nghep hoan canh gdinh kho khan

_-danh gia thuc hien bhyt trong doi song hien nay

+he thong to chuc bo may va chinh sach bhyt tung buoc duoc hoan thien

+doi tuong tham gia bhyt ngay cang duoc mo rong va tang dan so luong .nam 1993 co 3,79 trieu nguoi tham gia bhyt thi den 2005 so nguoi tham gia da tang toi 23.7 trieu nguoi chiem 28% dan so .nam 2008 tong so nguoi tham gia la hon 39.3 trieu nguoi chiem 46% dan so tang hon 10 lan nam 1993. Bh tu nguyen duoc mo rong den cac doi tuong nguoi dan hoi vien cac hoi doan the quan chung ,nguoi an theo. Tong so nguoi tham gia bhyt tu nguyen nam 2008 uoc tinh tang 2 lan so voi nam 2003

+quyen loi cua nguoi tham gia bhyt ngay cang day du hon

+to chuc kham chua benh va thanh toan chi phi kham chua benh bhyt ngay cang phu hop hon.co so kham chua benh bhyt ngay cang mo rong ca khu vuc cong lap va tu nhan. Den ney ca nuoc co hon 1900 co so kham chua benh cong lap va ngoai cong lap va khoang 80% so tram yte xa Phuong co hop dong kham chua benh bhyt. So nguoi duoc kham chua benh bhyt tang nhanh hang nam. Tong so luot kham chua benh bang the bhyt nam 2005 la hon 40 trieu va 2008 la khoang 80 trieu luot nguoi, ca noi tru va ngoai tru, tang 12 lan so voi nam 2007.tan suat kham chua benh cua nguoi tham gia bhyt tang dan theo hang nam

+ thu chi quy bhyt tang dan hang nam. Tong thu uoc tinh cua quy bhyt 2008 la khoang 9415 ty dong tang gan 3000 ty dong so voi nam 2007. Tong thu tu bhyt tu nguyen chiem khoang 18% tong thu cua quy trong khi so dtg tham gia bhyt tu nguyen chiem 27% tong so nguoi tham gia bhyt. Chi tra kham chua benh tang dan hang nam.

CAU 18: DANH GIA VIEC THUC HIEN BHXH O VN

Khái niệm BHXH: Theo Luật bhxh năm 2006 thì "bhxh là sự đbao thay thế or bù đắp 1 phần thu nhập của NLĐ khi họ bị giảm or mất thu nhập do ốm đau, TS, TNLĐ, BNN, thất nghiệp, hết tuổi LĐ và chết trên cơ sở đóng góp của các bên tgia vào quỹ BHXH".

Moi quan he giua bhxh va asxh

+bhxh la 1 trong 4 hop phan cua asxh va la hop phan lon nhat, co ban nhat va on dinh nhat cua he thong nay. Chinh sach bhxh duoc coi la tru cot lon nhat cua he thong asxh quoc gia, boi le bhxh co doi tuong rat lon va toan bo nguoi ld, nguoi tao ra cua cai vat chat co ban cho xh.

+tinh co ban, tinh on dinh cua bhxh trong he thong asxh the hien thong qua van de ve tai chinh de thuc thi chinh sach cua he thong nay .