phân tích những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong giải quyết vấn đề dân tộc

18.5K 10 9

Câu 13: phân tích những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong giải quyết vấn đề dân tộc.

Dựa trên cơ sở tư tưởng của C. Mác và Ph. Ăngghen về vấn đề dân

tộc; dựa vào sự tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của phong trào cách mạng

thế giới và cách mạng Nga; phân tích sâu sắc hai xu hướng khách quan của

phong trào dân tộc gắn liền với quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản,

nhất là khi đã bước vào giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, V.I. Lênin đã khái

quát lại thành "Cương lĩnh dân tộc" của Đảng cộng sản. Trong tác phẩm Về

quyền dân tộc tự quyết, Người nêu rõ: "Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng,

các dân tộc được quyền tự quyết, liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc

lại".

1. Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng

Đây là quyền thiêng liêng của các dân tộc trong mối quan hệ giữa các

dân tộc. Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng có nghĩa là: các dân tộc lớn hay

nhỏ (kể cả bộ tộc và chủng tộc) không phân biệt trình độ phát triển cao hay

thấp đều có nghĩa vụ và quyền lợi ngang nhau; không một dân tộc nào

được giữ đặc quyền đặc lợi và có quyền đi áp bức bóc lột dân tộc khác, thể

hiện trong luật pháp của mỗi nước và luật pháp quốc tế.

Trong một quốc gia có nhiều dân tộc, quyền bình đẳng giữa các dân

tộc phải được pháp luật bảo vệ và được thể hiện trong mọi lĩnh vực của đời

sống xã hội, trong đó việc phấn đấu khắc phục sự chênh lệch về trình độ

phát triển kinh tế, văn hoá do lịch sử để lại có ý nghĩa cơ bản.

Trên phạm vi giữa các quốc gia - dân tộc, đấu tranh cho sự bình đẳng

giữa các dân tộc trong giai đoạn hiện nay gắn liền với cuộc đấu tranh chống

chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa sôvanh; gắn liền với cuộc đấu

tranh xây dựng một trật tự kinh tế thế giới mới; chống sự áp bức bóc lột của

các nước tư bản phát triển đối với các nước chậm phát triển về kinh tế.

Thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở để thực hiện

quyền dân tộc tự quyết và xây dựng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa

các dân tộc.

2. Các dân tộc được quyền tự quyết

Quyền dân tộc tự quyết là quyền làm chủ của mỗi dân tộc đối với vận

mệnh dân tộc mình, quyền tự quyết định chế độ chính trị - xã hội và con

đường phát triển của dân tộc mình. Quyền tự quyết bao gồm quyền tự do

độc lập về chính trị tách ra thành lập một quốc gia dân tộc độc lập vì lợi ích

của các dân tộc (chứ không phải vì mưu đồ và lợi ích của một nhóm người

nào) và cũng bao gồm quyền tự nguyện liên hiệp với các dân tộc khác trên

cơ sở bình đẳng cùng có lợi để có đủ sức mạnh chống nguy cơ xâm lược từ

bên ngoài, giữ vững độc lập chủ quyền và có thêm những điều kiện thuận

lợi cho sự phát triển quốc gia - dân tộc.

Khi xem xét, giải quyết quyền tự quyết của dân tộc cần đứng vững

trên lập trường của giai cấp công nhân. Triệt để ủng hộ các phong trào dân

tộc tiến bộ phù hợp với lợi ích chính đáng của giai cấp công nhân và nhân

dân lao động. Kiên quyết đấu tranh chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn của

các thế lực đế quốc và phản động lợi dụng chiêu bài "dân tộc tự quyết" để

can thiệp vào công việc nội bộ của các nước, giúp đỡ các thế lực phản động

dân tộc chủ nghĩa (sôvanh, hẹp hòi) đàn áp các lực lượng tiến bộ, đòi ly

khai và đi vào quỹ đạo của chủ nghĩa thực dân mới, chủ nghĩa tư bản.

3. Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc

Liên hiệp công nhân của tất cả các dân tộc là tư tưởng cơ bản trong

cương lĩnh dân tộc của các đảng cộng sản: nó phản ánh bản chất quốc tế

của phong trào công nhân, phản ánh sự thống nhất giữa sự nghiệp giải

phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. Nó bảo đảm cho phong trào dân tộc

có đủ sức mạnh để giành thắng lợi.

Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc quy định mục tiêu hướng tới;

quy định đường lối, phương pháp xem xét cách giải quyết quyền dân tộc tự

quyết, quyền bình đẳng dân tộc. Đồng thời, nó là yếu tố sức mạnh đảm bảo

cho giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức chiến thắng kẻ thù của

mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Muốn cứu nước và giải phóng

dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản".

Đoàn kết, liên hiệp công nhân các dân tộc là cơ sở vững chắc để đoàn

kết các tầng lớp nhân dân lao động rộng rãi thuộc các dân tộc trong cuộc

đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc vì độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. Vì

vậy, nội dung liên hiệp công nhân các dân tộc đóng vai trò liên kết cả ba

nội dung của cương lĩnh thành một chỉnh thể. Đoàn kết giai cấp công nhân

các dân tộc là sự thể hiện thực tế tinh thần yêu nước mà thời đại ngày nay

đã trở thành sức mạnh cực kỳ to lớn. Nội dung đó phù hợp với tinh thần

quốc tế chân chính đang lên tiếng kêu gọi các dân tộc, quốc gia xích lại gần

nhau.

Cương lĩnh dân tộc của đảng cộng sản là một bộ phận trong cương

lĩnh cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong sự

nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp; là cơ sở lý luận

của đường lối, chính sách dân tộc của các đảng cộng sản và nhà nước xã

hội chủ nghĩa.

phân tích những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong giải quyết vấn đề dân tộcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!