phân tích những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong giải quyết vấn đề dân tộc

10.8K 5 9

Câu 13: phân tích những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong giải quyết vấn đề dân tộc.

Dựa trên cơ sở tư tưởng của C. Mác và Ph. Ăngghen về vấn đề dân

tộc; dựa vào sự tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của phong trào cách mạng

thế giới và cách mạng Nga; phân tích sâu sắc hai xu hướng khách quan của

phong trào dân tộc gắn liền với quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản,

nhất là khi đã bước vào giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, V.I. Lênin đã khái

quát lại thành "Cương lĩnh dân tộc" của Đảng cộng sản. Trong tác phẩm Về

quyền dân tộc tự quyết, Người nêu rõ: "Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng,

các dân tộc được quyền tự quyết, liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc

lại".

1. Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng

Đây là quyền thiêng liêng của các dân tộc trong mối quan hệ giữa các

dân tộc. Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng có nghĩa là: các dân tộc lớn hay

nhỏ (kể cả bộ tộc và chủng tộc) không phân biệt trình độ phát triển cao hay

thấp đều có nghĩa vụ và quyền lợi ngang nhau; không một dân tộc nào

được giữ đặc quyền đặc lợi và có quyền đi áp bức bóc lột dân tộc khác, thể

hiện trong luật pháp của mỗi nước và luật pháp quốc tế.

Trong một quốc gia có nhiều dân tộc, quyền bình đẳng giữa các dân

tộc phải được pháp luật bảo vệ và được thể hiện trong mọi lĩnh vực của đời

sống xã hội, trong đó việc phấn đấu khắc phục sự chênh lệch về trình độ

phát triển kinh tế, văn hoá do lịch sử để lại có ý nghĩa cơ bản.

Trên phạm vi giữa các quốc gia - dân tộc, đấu tranh cho sự bình đẳng

giữa các dân tộc trong giai đoạn hiện nay gắn liền với cuộc đấu tranh chống

chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa sôvanh; gắn liền với cuộc đấu

tranh xây dựng một trật tự kinh tế thế giới mới; chống sự áp bức bóc lột của

các nước tư bản phát triển đối với các nước chậm phát triển về kinh tế.

Thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở để thực hiện

quyền dân tộc tự quyết và xây dựng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa

các dân tộc.

2. Các dân tộc được quyền tự quyết

Quyền dân tộc tự quyết là quyền làm chủ của mỗi dân tộc đối với vận

mệnh dân tộc mình, quyền tự quyết định chế độ chính trị - xã hội và con