bai tap hoa hoc 10 nang cao

4.1K 2 1

Bài 1:

Nguyên tử của một nguyên tố A có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 48, trong đó số

hạt mang điện gấp hai lần số hạt không mang điện. Viết cấu hình electron của nguyên tử

nguyên tố A. Xác định vị trí của A trong bảng hệ thống tuần hoàn.

(Đề thi tuyển sinh trường CĐ Giao thông vận tải - 2004)

Bài 2:

Cho 3 nguyên tố A, B, D (ZA

- A, B cùng một phân nhóm chính và ở 2 chu kỳ kiên tiếp trong bảng tuần hoàn.

- B, D là 2 nguyên tố kế cận nhau trong 1 chu kỳ.

- Tổng số proton trong 2 hạt nhân A, B là 24.

Xác định A, B, D và vị trí của A, B, D trong bảng hệ thống tuần hoàn.

(Đề thi đề nghị Olympic 30/4/2004 của trường THPT chuyên Nguyễn Du - Tỉnh Đắk Lắk)

Bài 3:

Một hợp chất cấu tạo từ cation M+ và anion X2-. Trong phân tử M2X có tổng số hạt p, n, e

là 140. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Số

khối của ion M+ lớn hơn số khối của ion X2- là 23. Tổng số hạt trong ion M+ nhiều hơn

trong ion X2- là 31.

a)Viết cấu hình electron các ion M+ và X2-.

b)Xác định vị trí của M và X trong bảng tuần tuần hoàn.

(Đề thi đề nghị Olympic 30/4/2004 của trường THPT Mạc Đĩnh Chi - TP Hồ Chí Minh)

Bài 4:

Hợp chất A được tạo thành từ cation X+ và anion Y-. Phân tử A chứa 9 nguyên tử, gồm 3

nguyên tố phikim. Tỷ lệ số nguyên tử của mỗi nguyên tố là 2:3:4. Tổng số proton trong A

là 42 và trong ion Y- chứa 2 nguyên tố cùng chu kỳ, thuộc hai phân nhón chính liên tiếp.

Xác định công thức hoá học và gọi tên A.

(Đề thi đề nghị Olympic 30/4/2004 của trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha -Tây Ninh)

Bài 5:

Hợp chất A có công thức phân tử M2X.

Tổng số hạt trong A là 116, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện

là 36. Khối lượng nguyên tử X lớn hơn M là 9. Tổng số 3 loại hạt trong X2- nhiều hơn trong

M+ là 17.

a) Xác định M, X.

b) Cho 2,34g hợp chất A tác dụng với dd M'(NO3)2 thu 2,8662g kết tủa B. Xác định nguyên

tử lương M'. Nguyên tố M' có 2 đồng vị Y, Z. Biết tổng số khối là 128, số nguyên tử của

đồng vị Y bằng 0,37 số nguyên tử của đồng vị Z. Xác định số khối của Y, Z.

(Đề thi đề nghị Olympic 30/4/2000 của trường THPT Hùng Vương- TP Hồ Chí Minh)

Bài 6:

bai tap hoa hoc 10 nang caoĐọc truyện này MIỄN PHÍ!