Chu nghia xa hoi ma chung ta xay dung la mot xa hoi nhu the nao

7.3K 0 0

Chu nghia xa hoi ma chung ta xay dung la mot xa hoi nhu the nao?

Tra loi:

Viec hinh thanh nhung quan niem ve chu nghia xa hoi va con duong tien len chu nghia xa hoi la cong viec rat kho khan. Mo hinh xay dung che do xa hoi chu nghia chua co trong thuc tien lich su, cang chua co khi chung ta xay dung mot nuoc co nen kinh te chua phat trien nhu nuoc ta. Day la mot van de rat moi me. Bac Ho cua chung ta da chi ro: "Chu nghia xa hoi la gi? La moi nguoi duoc an no, mac am, sung suong va tu do. Nhung neu tach rieng mot minh ma ngoi an no, mac am, nguoi khac thi mac ke, the la khong tot... Chu nghia xa hoi la lam cho dan giau, nuoc manh... Ai lam nhieu thi an nhieu, ai lam it thi an it, ai khong lam khong an, tat nhien la tru nhung nguoi gia ca, dau yeu va tre con. The ta da den day chua? Chua den, chu nghia xa hoi khong the lam mau duoc ma phai lam dan dan" chu nghia xa hoi la "mot xa hoi khong co che do nguoi boc lot nguoi, mot xa hoi binh dang, nghia la ai cung phai lao dong va co quyen lao dong, ai lam nhieu huong nhieu, ai lam it huong it, khong lam khong huong...".

Tom lai, "xa hoi ngay cang tien len, vat chat cang tang, tinh than cang tot, do la chu nghia xa hoi".

Tu nhung tu tuong lon cua Bac Ho, trai qua nhieu nam nghien cuu, tim toi voi tri tue cua toan Dang, toan dan, Cuong linh cua Dang ta chi ro xa hoi xa hoi chu nghia ma chung ta xay dung la mot xa hoi:

- Do nhan dan lao dong lam chu.

- Co mot nen kinh te phat trien cao dua tren luc luong san xuat hien dai va che do cong huu ve tu lieu san xuat chu yeu.

- Co mot nen van hoa tien tien dam da ban sac dan toc.

- Con nguoi duoc giai phong khoi ap buc, boc lot, bat cong, lam theo nang luc, huong theo lao dong, co cuoc song am no, tu do, hanh phuc, co dieu kien phat trien toan dien ca nhan.

- Cac dan toc trong nuoc binh dang, doan ket, giup do lan nhau cung tien bo.

- Co quan he huu nghi va hop tac voi nhan dan cac nuoc tren the gioi.

Sau dac trung neu tren the hien ban chat tot dep cua che do xa hoi chu nghia ma nhan dan ta se xay dung, mot xa hoi tien bo nhat so voi cac che do xa hoi da xuat hien truoc day. Trong xa hoi do, nhan dan lao dong la nguoi chu chan chinh va thuc su cua xa hoi. No chi phoi va the hien trong toan bo the che cua xa hoi, deu huong vao viec dam bao va phat huy quyen lam chu cua nhan dan. Do la su khac nhau ve chat giua chu nghia xa hoi voi cac che do xa hoi truoc do. Chu nghia xa hoi ma chung ta xay dung phai co mot nen kinh te phat trien cao dua tren che do cong huu ve tu lieu san xuat chu yeu va luc luong san xuat hien dai, la co so kinh te de xoa bo nguon goc cua che do nguoi boc lot nguoi, con nguoi duoc giai phong co dieu kien phat trien toan dien, tao ra su binh dang trong xa hoi va doan ket giua cac dan toc, co quan he huu nghi hop tac voi nhan dan cac nuoc tren the gioi. Chu nghia xa hoi ma chung ta xay dung khong chi co nen kinh te phat trien cao ma con phai xay dung mot nen van hoa tuong ung, nen van hoa tien tien, dam da ban sac dan toc. Dieu do dam bao su phat trien hai hoa, lanh manh cua chu nghia xa hoi.

Nhung dac trung tren gan bo mat thiet voi nhau trong mot chinh the thong nhat, vua lam tien de, dieu kien, vua tac dong lan nhau trong qua trinh phat trien. Cung voi quan niem dung dan ve chu nghia xa hoi, van de co y nghia quan trong la phai xac dinh duoc con duong di len chu nghia xa hoi o nuoc ta.

Tren co so van dung sang tao nhung nguyen ly cua chu nghia Mac-Lenin, tong ket kinh nghiem thanh cong va ca kinh nghiem chua thanh cong trong thuc tien xay dung chu nghia xa hoi o nuoc ta va cac nuoc khac, dac biet la nhung kinh nghiem cua nhung nam doi moi, Dang ta da neu ra nhung phuong huong co ban xay dung chu nghia xa hoi o nuoc ta, gom:

Mot la,

"xay dung Nha nuoc xa hoi chu nghia, Nha nuoc cua nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan, lay lien minh giai cap cong nhan voi giai cap nong dan va tang lop tri thuc lam nen tang do Dang Cong san lanh dao. Thuc hien day du quyen dan chu cua nhan dan, giu nguyen ky cuong xa hoi, chuyen chinh voi moi hanh dong xam pham loi ich To quoc va cua nhan dan".

Hai la,

"phat trien luc luong san xuat, cong nghiep hoa dat nuoc theo huong hien dai gan lien voi phat trien mot nen nong nghiep toan dien la nhiem vu trung tam nham tung buoc xay dung co so vat chat - ky thuat cua chu nghia xa hoi, khong ngung nang cao nang suat lao dong xa hoi va cai thien doi song nhan dan".

Ba la,

"phu hop voi su phat trien cua luc luong san xuat, thiet lap tung buoc quan he san xuat xa hoi chu nghia tu thap den cao voi su da dang ve hinh thuc so huu. Phat trien nen kinh te hang hoa nhieu thanh phan theo dinh huong xa hoi chu nghia, van hanh theo co che thi truong co su quan ly cua Nha nuoc. Kinh te quoc doanh va kinh te tap the ngay cang tro thanh nen tang cua nen kinh te quoc dan. Thuc hien nhieu hinh thuc phan phoi, lay phan phoi theo ket qua lao dong va hieu qua kinh te la chu yeu".

Bon la,

"tien hanh cach mang xa hoi chu nghia tren linh vuc tu tuong va van hoa lam cho the gioi quan Mac - Lenin va tu tuong, dao duc Ho Chi Minh giu vi tri chu dao trong doi song tinh than xa hoi. Ke thua va phat huy nhung truyen thong van hoa tot dep cua tat ca cac dan toc trong nuoc, tiep thu nhung tinh hoa van hoa nhan loai, xay dung mot xa hoi dan chu, van minh, vi loi ich chan chinh va pham gia con nguoi, voi trinh do tri thuc, dao duc, the luc va tham my ngay cang cao. Chong tu tuong, van hoa phan tien bo, trai voi nhung truyen thong tot dep cua dan toc va nhung gia tri cao quy cua loai nguoi, trai voi phuong huong di len chu nghia xa hoi".

Nam la,

"thuc hien chinh sach dai doan ket dan toc, cung co va mo rong Mat tran dan toc thong nhat, tap hop moi luc luong phan dau vi su nghiep dan giau, nuoc manh. Thuc hien chinh sach doi ngoai hoa binh, hop tac va huu nghi voi tat ca cac nuoc; trung thanh voi chu nghia quoc te cua giai cap cong nhan, doan ket voi cac nuoc xa hoi chu nghia, voi tat ca cac luc luong dau tranh vi hoa binh, doc lap dan toc, dan chu va tien bo xa hoi tren the gioi".

Sau la,

"xay dung chu nghia xa hoi va bao ve To quoc la hai nhiem vu chien luoc cua cach mang Viet Nam. Trong khi dat len hang dau nhiem vu xay dung dat nuoc, nhan dan ta luon luon nang cao canh giac, cung co quoc phong, bao ve an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi, bao ve To quoc va cac thanh qua cach mang".

Bay la,

"xay dung Dang trong sach, vung manh ve chinh tri, tu tuong va to chuc ngang tam nhiem vu, bao dam cho Dang lam tron trach nhiem lanh dao su nghiep cach mang xa hoi chu nghia o nuoc ta".

Do la nhung dinh huong lon ve chinh sach kinh te, xa hoi, quoc phong, an ninh, doi ngoai, nhung quan diem ve he thong chinh tri va vai tro lanh dao cua Dang, do la nhung dinh huong, con duong di len chu nghia xa hoi o nuoc ta.

Chu nghia xa hoi ma chung ta xay dung la mot xa hoi nhu the naoĐọc truyện này MIỄN PHÍ!