NGUON GOC HINH THANH TU TUONG HCM 2

578 0 0

mang tien phong cho nen ngay tu nhung nam 1924 - 1925, Nguyen ai Quoc da de nghi

QTCS cu di Quang Chau de xuc tien viec xay dung phong trao cong nhan va cong san o

Dong Nam a, chi dao phong trao nong dan o chau a, chuan bi thanh lap DCS Viet Nam. o

day, Nguoi da mo cac lop huan luyen chinh tri va thang 6-1925 Nguoi thanh lap Hoi Viet

Nam cach mang thanh nien. Trong thoi gian nay, Nguoi da dao tao, boi duong duoc mot

the he cach mang dau tien, lam hat nhan cho phong trao giai phong dan toc va giai phong

giai cap o Viet Nam. Khi phan tich su sang tao cua Nguyen ai Quoc trong hoat dong nay,

co the rut ra mot so bai hoc sau:

- Viec Nguyen ai Quoc ve Quang Chau de xay dung phong trao cach mang o Dong Nam

a va phong trao nong dan chau a la buoc di cach mang hop voi logic phat trien cua su

nghiep cach mang cua Nguoi. Sau khi tim duoc con duong giai phong dan toc va giai

phong giai cap, Nguoi xuc tien ngay viec giac ngo quan chung ve con duong cach mang.

Viec ket hop nhiem vu chung do QTCS giao va nhiem vu doi voi cach mang Viet Nam la

mot sang tao doc dao cua Nguyen ai Quoc.

- De giac ngo quan chung ve con duong cach mang Viet Nam, Nguyen ai Quoc da tap

hop nhung thanh nien yeu nuoc day nhiet huyet cach mang de boi duong, giao duc ly

tuong cach mang, duong loi va phuong phap cach mang. Day la su bat dau het suc sang

tao, vi Nguoi da nhin thay o nhung nguoi thanh nien tre nay nhung trien vong to lon co

the tham gia van dong va lanh dao cach mang Viet Nam. Nhung hoc tro cach mang dau

tien cua Nguoi nhu Tran Phu, Le Hong Phong, Nguyen Luong Bang, Pham Van Dong,

v.v. da co nhung cong hien rat xung dang cho phong trao cach mang Viet Nam. Tu lop

thanh nien dau tien nay, chu nghia Mac - Lenin duoc truyen ba vao Viet Nam, DCS Viet

Nam duoc thanh lap voi duong loi dung dan ngay tu dau, doi quan cach mang Viet Nam

da tung buoc nhan len, phat trien thanh lan song cach mang manh me, nhan chim moi luc

luong phan cach mang, nhan chim moi am muu xam luoc cua cac de quoc, thuc dan hung

manh nhu phat xit Nhat, thuc dan Phap va de quoc My.

Xuat phat tu luan diem cua Lenin: "Khong co ly luan cach mang thi khong co cach mang

van dong... Chi co theo ly luan cach mang tien phong, Dang cach mang moi lam noi trach

nhiem cach mang tien phong", Nguyen ai Quoc chuan bi luc luong bat dau bang viec

giao duc ly luan cach mang cho thanh nien. Bang hoat dong giao duc ly luan va dua ly

luan cach mang vao phong trao quan chung, Nguyen ai Quoc da tham nhuan sau sac tu

tuong cua Cac Mac: "Luc luong vat chat chi co the bi danh do boi suc manh vat chat,

nhung ly luan se tro thanh suc manh vat chat khi tham nhap vao quan chung"3.

4. Chu tich Ho Chi Minh phat hien, khoi day va to chuc thanh cong suc manh "doi non,

lap bien" cua dan toc Viet Nam.

La nguoi theo chu nghia Mac - Lenin, Nguyen ai Quoc - Ho Chi Minh nhan thuc rat sau

NGUON GOC HINH THANH TU TUONG HCM 2Đọc truyện này MIỄN PHÍ!