Nghi Thuc Tung Kinh duoc Su

426 0 0

NGHI THỨC CẦU AN

(Phần kinh âm Hán-Việt)

(Niêm hương bạch Phật, trì chú, lạy Phật)

(Khai chuông mõ, tán hoặc xướng bài “cúng hương”)

Hương vân di bố

Thánh đức chiêu chương

Bồ-đề tâm quảng mạc nan lượng

Xúc xứ phóng hào quang

Vi thoại vi tường

Ngưỡng khởi Pháp Trung Vương.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát (3 lần)

(Đại chúng cùng tụng)

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni:

Nam mô hắc ra ðát na ða ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô kiết ðế thước bát ra da. Bồ ðề tát ðỏa bà da. Ma ha tát ðỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án! Tát bàn ra phạt duệ. Số ðát na ðát tỏa. Nam mô tất kiết lật ðỏa y mông a rị da. Bà lô kiết ðế thất Phật ra lăng ðà bà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn ða sa mế. Tát bà a tha ðậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát ða. Na ma bà dà. Ma phạt ðạt ðậu. Ðát ðiệt tha. Án! A bà lô hê. Lô ca ðế. Ca ra ðế. Di hê rị. Ma ha bồ ðề tát ðỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra. Ma hê ma hê rị ðà dựng. Cu lô cu lô kiết mông. Ðộ lô ðộ lô phạt xà da ðế. Ma ha phạt xà da ðế. Ðà ra ðà ra. Ðịa rị ni. Thất Phật ra da. Dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra. Mục ðế lệ. Y hê di hê. Thất na thất na. A ra sâm Phật ra xá lợi. Phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra. Hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra. Tất rị tất rị. Tô rô tô rô. Bồ ðề dạ bồ ðề dạ. Bồ ðà dạ bồ ðà dạ. Di ðế rị dạ. Na ra cẩn trì. Ðịa rị sắc ni na. Ba dạ ma na. Ta bà ha. Tất ðà dạ. Ta bà ha. Ma ha tất ðà dạ. Ta bà ha. Tất ðà du nghệ. Thất bàn ra dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn trì. Ta bà ha. Ma ra na ra. Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da. Ta ba ha. Ta bà ma ha a tất ðà dạ. Ta bà ha. Giả kiết ra a tất ðà dạ. Ta bà ha. Bà ðà ma kiêt tất ðà dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn ðà ra dạ. Ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ. Ta bà ha. Nam mô hắc ra ðát na ða ra dạ da.

Nam mô a ri da. Bà lô kiết ðế. Thước bàn ra dạ. Ta bà ha.

Án! Tất ðiện ðô. Mạn ða ra. Bạt ðà dạ. Ta bà ha. (3 lần)

(Xướng hoặc Tán 4 câu sau)

Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly

Phật diện do như mãn nguyệt huy

Phật tại thế gian thường cứu khổ

Phật tâm vô xứ bất từ bi.

Nam mô Thập phương thường trú Tam Bảo (3 lần)

(Đại chúng lạy 3 lạy rồi quỳ xuống dâng sớ nếu có, tiếp theo chủ sám xướng)

Khể thủ Tam giới Tôn

Quy mạng Thập Phương Phật

Ngã kim phát hoằng nguyện

Trì tụng Dược Sư Kinh

Thượng báo tứ trọng ân

Hạ tế tam đồ khổ

Nhược hữu kiến văn giả

Nghi Thuc Tung Kinh duoc SuĐọc truyện này MIỄN PHÍ!