For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Câu 2. Tại sao nói đến năm 1930, tư tưởng Hồ Chí Minh về cơ bản được hình thành?

26.6K 11 6

Câu 2. Tại sao nói đến năm 1930, tư tưởng Hồ Chí Minh về cơ bản được hình thành?

Trả lời:

Từ năm 1921- 1930, hinh thành cơ bản tư tưởng HCM về con đương cách mạng Việt Nam. Đây là thời kỳ HCM hoạt động thực tiễn và hoạt động lý luận hết sức phong phú, sôi nổi trên địa bàn Pháp (1921-1923) Liên Xô (1923-1924), TQ (1924-1927), Thái Lan (1928-1929).

Trong thời gian này NAQ đã tích cực học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mac - Lenin và tham gia vào phong trào cộng sản công nhân quốc tế, sáng lập ra các tổ chức cách mạng ở nước ngoài và hoạt động lý luận sôi nổi nhằm truyền bá CN Mác Lenin vào các nước thuộc địa. Đặc biệt, cuối năm 1924, Người về Quảng châu (Trung quốc) thành lập hội VN CM thanh niên, mở nhiều lớp huấn luyện, đào tạo cho cán bộ cách mạng. Ngày 3-2-1930, người sáng lap ra DCSVN

Các tác phẩm của NAQ như bản án chế độ thực dân pháp (1925) Đường cách mệnh (1927) cương lĩnh đầu tiên của đảng(1930) và nhiều bài viết trong giai đoạn này là sự phát triển và tiếp tục hoàn thiện tư tưởng HCM vè giải phóng dân tộc

Đương cách mệnh là tác phẩm đánh dấu sự manh nha của tư tưởng HCM về giải phóng dân tộc, nó vạch ra những phương hướng cơ bản về chiến lược và sách lược của CMGPDT ở VN. Đường cách mệnh giới thiệu tính chất và kinh nghiệm của các cuộc CM Mỹ (1776), CMTS Pháp (1789), CMT10 Nga (1917) và chỉ rõ CM T10 Nga là cuộc cách mạng triệt để nhất vì thế CMVN phải đi theo học thuyết M_L mới thành công.

TT HCM đc bổ sung hoàn thiện vào năm 11930 thông qua cương lĩnh đầu tiên của ĐẢng trong hội nghị thành lập Đảng:"Cương lĩnh đầu tiên của ĐẢng cộng sản VN là 1 cương lĩnh GPDT đúng đắn, sáng tạo theo con đường cách mạng HCM, phù hợp xu thế phát triển của thời đại, đáp ứng yêu cầu lịch sử thám nhuần quan ddiemr và tinh thần dân tộc"

Những tác phẩm có tính chất lý luận trên chứa đựng những luận điểm sau của HCM về CMGPDT:

+Thứ nhất CMGPDT muốn thắng lợi thì phải đi theo con đường CMVN nhằm GPDT, GC và nhân dân lao động

+Thứ hai CMGPDT muốn thắng lợi thì phải do Đảng lãnh đạo

+Thứ ba, CMGPDT là sự nghiệp toàn dân nhưng gốc là liên minh công nông

+Thứ tư, CMGPDT được thực hiện bằng bạo lực cách mạng

+Thứ năm, CMGPDT sẽ chủ động, sáng tạo, có khả năng giành chiến thắng lợi trước CMVS chính quốc

Như vậy, đến năm 1930, TT HCM cơ bản hình thành đã vạch ra hứong đi đúng đắn cho CMVN, thúc đẩy phong trào Dt phát triển theo xu hướng mới của thời đại

Câu 2. Tại sao nói đến năm 1930, tư tưởng Hồ Chí Minh về cơ bản được hình thành?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!