Câu 8: Trình bày phương hướng phát huy nguồn lực con người ở VN hiện nay

1.2K 0 0

Câu 8: Trình bày phương hướng phát huy nguồn lực con người ở VN hiện nay

- Đẩy mạnh CNH, HĐH, phát triển nền kinh tế đất nước:

+ CNH, HĐH với nội dung chuyển lao động thủ công sang lao động cơ khí máy móc, tạo ra những điều kiện nâng cao mức sống nhân dân, tạo điều kiện cho xã hội và gia đình quan tâm tới giáo dục nhiều hơn

+ CNH, HĐH cũng đặt ra những yêu cầu, thách thức buộc người lao động phải phấn đấu vươn lên, nếu họ không muốn bị thải loại khỏi dây chuyền sản xuất.

Như vậy, CNH,HĐH đất nước vừa là điều kiện để xây dựng, bồi dưỡng pát huy nguồn lực con người, đồng thời đến lượt nó pát huy nguồn lực con người lại là yếu tố quyết định đến thắng lợi sự nghiệp CNH,HĐH đất nước.

- Xây dựng và từng bước hoàn chỉnh một hệ thống chính sách xã hội phù hợp.

+ CSXH là động lực trực tiếp, bao trùm mọi hoạt động trong xã hội đối với con người, động lực này giúp cho người lao động tăng năng suất lao động của mình, nỗ lực nâng cao trình độ...

+ CSXH dưới CNXH hướng tới mục tiêu con người.

- Xây dựng và không ngừng hoàn thiện cơ chế quản lý của chế độ XHCN

+ Cơ chế quản lý là tất cả những hệ thống, thiết chế, tổ chức cá nhân và các mqh giữa các tổ chức cá nhân đó.

+ Tăng cường cho người lao động tham gia công tác quản lý xã hội, quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước, thông qua đó mà họ tích cực đóng góp tài năng, trí tuệ cho XH.

- Thực hiện cuộc CMXHXN trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa

+ Giáo dục hệ tư tưởng của gccn trong tầng lớp nhân dân

+ Nâng cao trình độ dân trí, đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục, phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ

+ Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

+ Xây dựng con người phát triển toàn diện, tăng cường vai trò lãnh đạo của ĐCS trong CM tư tưởng văn hóa.

Câu 8: Trình bày phương hướng phát huy nguồn lực con người ở VN hiện nayĐọc truyện này MIỄN PHÍ!