2. Trình bày nội dung nguyên lý về sự phát triển

70.6K 35 22

2. Trình bày nội dung nguyên lý về sự phát triển

1.1. Quan niệm siêu hình:

+ Phát triển chỉ là sự tăng lên đơn thuần về lượng, không có sự thay đổi về chất.

+ Phát triển như là 1 quá trình tiến lên liên tục không có những bước quanh co thăng trầm phức tạp.

1.2 Quan niệm biện chứng:

+ Phát triển là 1 quá trình tiến lên từ thấp đến cao, quá trình đó vừa dần dần, vừa nhảy vọt, cái mới ra đời thay thế cái cũ.

+ Phát triển là quá trình thay đổi dần dần về lượng dẫn đến thay đỏi về chất diễn ra theo đường xoáy ốc.

+ Nguồn gốc của sự phát triển nằm ngay trong bản thân sự vật ( mâu thuẫn bên trong )

+ Phát triển không bao hàm mọi sự vận động nói chung, nó chỉ khái quát sự vận động đi lên cái mới thay thế cái cũ.

+ Sự phát triển thể hiện rất khác nhau trong hiện thực.

- Giới vô cơ biểu hiện dưới dạng biến đổi các yếu tố làm nảy sinh các hợp chất phức tạp, xuất hiện các hợp chất hữu cơ ban đầu.

- Giới hữu cơ thể hiện ở khả năng thích nghi.

- Vấn đề xã hội: sự phát triển của tư duy thể hiện khả năng con người làm chủ thế giới.

2. Tính chất của sự phát triển:

a. Tính khách quan:

Phát triển là thuộc tính vốn có của sự vật.

b. Tính phổ biến:

Phát triển diễn ra ở cả 3 lĩnh vực: tự nhiên, xã hội và tư duy.

c. Tính đa dạng:

- Mỗi sự vật hiện tượng có quá trình phát triển không giống nhau .

- Quá trình phát triển chịu sự tác động khác nhau có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm.

3. Ý nghĩa phương pháp luận:

+ Trong nhận thức và hành động thực tiễn phải có quan điểm phát triển khi xem xét đánh giá các hiện tượng phải đặt chúng trong sự vận động, sự biến đổi.

+ Phải nhìn thấy cái mới, xu thế tất yếu của sự phát triển có thái độ ủng hộ cái mới tạo điều kiện cho cái mới ra đời.

+ Quan điểm phát triển là cơ sở và niềm tin cho thái độ lạc quan khoa học của người cách mạng.

+ Cần chống lại quan điểm nóng vội duy ý chí muốn xóa bỏ cái cũ khi chưa có đủ điều kiện, quan điểm bảo thủ trì trệ gây cản trở cho sự phát triển.

2. Trình bày nội dung nguyên lý về sự phát triểnĐọc truyện này MIỄN PHÍ!